Obavještenje o provođenju programa biomedicinski potpomognute oplodnje

Saglasno odredbama Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom („Sl. Novine F BiH“ broj 59/18 i 44/22), biomedicinski potpomognuta oplodnja od 1.1.2023. godine prelazi u nadležnost Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, a finansirati će se iz sredstava Budžeta FBiH putem namjenskog transfera.

Realizacija programa će otpočeti po usvajanju Budžeta FBiH i Finansijskog plana zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2023. godinu od strane Parlamenta FBiH.

U postupku je donošenje Pravilnika o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju iz sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, način formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, kriteriji i načini ugovaranja, kao i druga pitanja od značaja za provođenje biomedicinski potpomognute oplodnje. Ovim pravilnikom je regulisan način i postupak ostvarivanja prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju.

O svim daljim aktivnostima vezanim za provođenja ovog programa ćemo Vas blagovremeno obavještavati i izdavati uputstva na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin