Događaji u 2016. godini

26 јан 2016 Новости

26.12.2016.g održana je 50.  sjednica Upravnog odbora sa glavnim tačkama:

Donošenje odluke o izmjenama Plana obima zdravstvenih usluga za 2016. godinu

-Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016. godinu

-Donošenje odluke o usvajanju Plana rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za 2017. godinu

 

28.10.2016.g godine održana je 49. sjednica Upravnog odbora sa glavnim tačkama:

-Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Finansijskih planova za 2016. godinu

-Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016. godinu

 

07.10.2016. godine održana je 48. sjednica Upravnog odbora sa glavnim tačkama:

-Budžetski zahtjev za dodjelu sredstava iz Budžeta F BiH za fond solidarnosti za 2017. godinu

-Donošenje Odluke o usvajanju programa zdravstvene zaštite za 2017. godinu koji se finansira iz sredstava federalnog fonda solidarnosti sa planom obima usluga

-Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih planova Zavoda i Fonda solidarnosti za 2017. godinu

-Donošenje odluke o usvajanju Plana javnih nabavki za 2017. godinu

-Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana rada za III kvartal 2016. godine

-Usvajanje izvještaja o potrošnji lijekova koji se finasiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti za period 01.-.07- mj. 2016. godine

 

22.07.2016. godine održana je 47. sjednica Upravnog odbora na kojoj je, između ostalog, razmatrano:

-Donošenje odluke o usvajanju  Izvještaja o ostvarenju i utrošku sredstava po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje uposlenika na radu u inostranstvu u periodu 01.01. – 30.06.2016.godine

-Donošenje odluke o usvajanju  Izvještaja o liječenju osiguranih lica u inostranstvu u periodu 01.01. – 30.06.2016. godine

-Donošenje odluke o usvajanju  Izvještaja o izvršenju finansijskog plana zavoda i finansijskog plana fonda solidarnosti za period 01.01. -30.06.2016.g.

-Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana javnih nabavki zavoda iz sredstava fonda solidarnosti i sredstava za rad stručne službe za 2016. godinu

-Donošenje odluke o o usvajanju izvješta o realizaciji Godišnjeg plana rada zavoda za period  I-VI 2016.g.

 

17.06. 2016.g. održana je 46. vanredna a Upravnog odbora  na kojoj je donesena Odluka o usvajanju Obračuna sredstava u zdravstvu Federacije BiH za 2015. godine

 

30.05.2016.g. održana je 45. sjednica Upravnog odbora zavoda na kojoj je razmatrano:

– Donošenje odluke o usvajanju Informaije o potrošnji lijekova za 2015. godinu i Analize potrošnje lijekova za liječenje malignih tumora za period I-XII 2016. godine

-Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarenju finans. plana fed. fonda solidarnosti za period I-III 2016. godine i Izvještaja o potrošnji lijekova koji se finansiraju iz fed. fonda solidarnosti za period I-III 2016. godine

-Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji godišnjeg plana rada zavoda za period I-III 2016. godine

-Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju  Godišnjeg Obračuna Zavoda zdr. osiguranja i reos. Federacije BiH za 2015. godinu

 

23.03.2016 održana je 44. vanredna sjednica Upravnog odbora na kojoj je razmatrano Donošenje odluke o usvajanju Pregleda prioriteta DOB zavoda za period 2017 – 2019 godna , kao i donošenje odluke o usvajanju Inicijealnog Trogodišnjeg plana rada Zavoda za period 2017-2019. godina

 

26.02.2016. održana je 43. sjednica Upravnog odbora Zavoda sa glavnim tačkama:

-Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna zavoda i fonda solidarnosti za 2015. godinu

-Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o liječenju osiguranih lica u inostranstvu u 2015. godini

-Donošenje Odluke o privremenom utvrđivanju cijena zdravstvenih usluga iz oblasti elektrofiziologije

 

Dana 29.01.2016. godine održana je 42. sjednica Upravnog odbora zavoda na kojoj  su se, između ostalog, razmatrati slijedeći izvještaji:

-Izvještaj o ostvarenju i utrošku sredstava po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje uposlenika na radu u inostranstvu u periodu 01.01.2015-31.12.2015. godinu

-Izvještaj o izvršenom popisu u Zavodu zdravstvenog   osiguranja i reosiguranja Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12.2015 godine

-Izvještaj o provođenju postupka javnih nabavki za period  01.01.2015-31.12.2015. godine

-Izvještaja o radu interne revizije za 2015. godinu

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin