Događaji u 2017. godini

30 јан 2017 Новости

29.12.2017. održana je 58. sjednica Upravnog odbora 

27.12.2017.godine održana je 57. sjednica Upravnog odbora

27.10.2017.godine  održana je 56. sjednica Upravnog odbora

06.10.2017. godine držana je 55. sjednica Upravnog odbora sa slijedećim glavnim tačkama dnevnog reda:

-Budžetski zahtjev za dodjelu sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za federalni fond solidarnosti za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

-Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Cjenovnika zdravstvenih usluga koje se finansiraju sredstvima fonda federalne solidarnosti

-Donošenje Odluke o usvajanju Programa zdravstvene zaštite koji se finansira sredstvima federalnog fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu sa Planom obima zdravstvenih usluga koje se finansiraju sredstvima fonda federalne solidarnosti za 2018. godinu

-Donošenje Odluke o usvajanju:

a. Finansijskog plana Zavoda za 2018. godinu

b. Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu

-Donošenje Odluke o načinu izvršavanja finansijskog plana Zavoda za 2018. godinu

-Donošenje Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki za 2018. godinu:

a. koje se finansiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti

b. koje se finansiraju iz sredstava obezbijeđenih za rad stručne službe

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Zavoda za period VII-IX 2017. godine

 

28.07.2017. godine održana je 54. sjednica Upravnog odbora sa slijedećim  najznačajnim  tačkama dnevnog reda:

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju i utrošku sredstava po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje osiguranika na radu u inozemstvu za period 01.01. – 30.06.2017. godine

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o liječenju osiguranih lica u inostranstvu u periodu 01.01. – 30.06.2017. godine

-Donošenje Odluke o usvajanju:

a. Izvještaja o izvršenju finansijskog plana Zavoda za period 01.01. -30.06.2017. godine

b. Izvještaja o izvršenju finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za period  01.01. -30.06.2017. godine

-Donošenje Odluke o usvajanju Obračunsa sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Zavoda za period april-juni (II kvartal) 2017. godine

 

09.06.2017. godine održana je 53. sjednica Upravnog odbora sa slijedećim najznačajnim  tačkama dnevnog reda:

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o potrošnji lijekova za 2016. godinu i Analize potrošnje lijekova za liječenje malignih tumora u periodu I-XII mjesec 2016. godine

-Usvajanje Izvještaja o radu Komisija Zavoda u 2016. godini

-Donošenje Odluke o imenovanju:

a. Komisije za usaglašavanje i koordiniranje akcije za sprovođenje dogovorene politike u oblasti zdravstvene zaštite osiguranih lica u slučajevima iz člana 2 Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada

b. Komisije za rješavanje predmeta iz sukoba nadležnosti za primjenu ugovora o socijalnom osiguranju sa Republikom Hrvatskom

 

24.02.2017. godine održana je 52. sjednica Upravnog odbora sa glavnim tačkama:

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o liječenju osiguranih lica u inostranstvu u periodu 01.01.2016 – 31.12.2016.

-Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Zavoda za 2016. godinu

-Donošenje Odluke o dopunama cjenovnika zdravstvenih usluga koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti

-Donošenje Odluke o usvajanju Inicijalnog trogodišnjeg plana rada Zavoda za period 2018 – 2020. godina

-Tekuća pitanja

 

 

30.01.2017. godine održana je 51. sjednica Upravnog odbora sa glavnim tačkama:

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarenju i utrošku sredstava po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje uposlenika na radu u inostranstvu u periodu 01.01.2016 – 31.12.2016.

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12.2016.g.

-Donošenje Odluke o izdvajanju sredstava za kapitalne izdatke u 2016. godini

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za 2016. godinu

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o provođenju postupaka javnih nabavki za period 01.01.2016 – 31.12.2016.

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu interne revizije za 2016. godinu

-Tekuća pitanja

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin