УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИСНИКА ФЕДЕРАЛНОГ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1.

Ординирајући-изабрани доктор медицине, уколико утврди да је неопходно пружање здравствених услуга или лијекова на терет средстава федералне солидарности даје упутницу осигураном лицу за испитивање, односно лијечење у надлежној здравственој установи са неопходном медицинском документацијом.

2.

Здравствена установа, по пријему осигураног лица у поступку испитивања, односно лијечења утврђује да ли је том осигураном лицу индицирано и неопходно пружање здравствене услуге из програма федералне солидарности и у којој здравственој установи са којом је Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ (у даљем тексту: Федерални завод осигурања и реосигурања) закључио уговор о пружању здравствених услуга на терет федералне солидарности (у даљем тексту: уговорна здравствена установа). Уколико се утврди да је ова услуга индицирана и неопходна, здравствене установе које имају стручне тимове или конзилије, издају стручну оцјену и мишљење, односно издају конзилијарну оцјену и мишљење.

3.

Стручно мишљење, односно конзилијарна оцјена и мишљење са приједлогом за пружање услуге на терет средстава федералне солидарности, која садржи прописане податке, са потребном медицинском документацијом, здравствена установа доставља надлежној комисији завода здравственог осигурања за издавање сагласности за лијечење осигураних лица Федерације БиХ на терет федералне солидарности (у даљем тексту: комисија завода здравственог осигурања), ради одлучивања и давања сагласности. Изузетно, у случају хитности, осигурана особа може предати захтјев за лијечење на терет средстава федералне солидарности уз обавезну попратну медицинску документацију.

ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО ЗАХТЈЕВУ

1.

По пријему захтјева и медицинске документације секретар комисија завода здравственог осигурања заједно са једним од чланова комисије, прегледа захтјеве и медицинску документацију те уколико нешто недостаје од медицинске или друге документације затражиће се од здравствене установе, односно подносиоца захтјева да се то допуни.

2.

На састанку комисија завода здравственог осигурања се доноси одлука по захтјеву.

3.

Уколико је одлуком дата сагласност иста се доставља изабраном доктору медицине, Заводу здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ, Здравственој установи у коју се осигурано лице упућује на лијечење, осигураном лицу и у спис. У случају да није удовољено захтјеву осигураног лица, исто ће бити писмено обавијештено поштанским путем или путем курира, да може захтијевати доношење негативног рјешења.

РОК ВАЖЕЊА САГЛАСНОСТИ ЗА УСЛУГЕ ФЕДЕРАЛНЕ СОЛИДАРНОСТИ

Сагласност комисије за лијечење на терет средстава федералне солидарности важи за текућу годину, с тим да у случају гд‌је сагласност није искориштена за годину која је одобрена , здравствена установа може пружити здравствену услугу осигураном лицу у року од једне године од издавања сагласности.

За цитостатике сагласност покрива комплетан третман пацијента за један циклус.

ХИТНИ СЛУЧАЈЕВИ

Ако се ради о случајевима гд‌је је било потребно хитно пружање здравствених услуга које се финансирају из средстава федералне солидарности и гд‌је би свако одлагање довело у питање живот пацијента, здравствена установа ће примити осигурано лице и пружити му одговарајућу здравствену услугу с тим што мора посебно образложити хитност случаја. Здравствена установа је дужна о томе обавијестити Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ и надлежну комисију завода здравственог осигурања са чијег подручја је осигурано лице. На основу тога и уз предочење медицинске документације издаје се накнадна сагласност.

РЈЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ

У случајевима када је достављена жалба због тога што није удовољено захтјеву осигураног, рјешавање по жалби се води сагласно одредбама Закона о општем управном поступку („Сл. новине Федерације БиХ“, бр. 2/98 и 12/04) и одредбама „Упутства о начину и поступку издавања сагласности за лијечење осигураних лица на терет средстава федералног фонда солидарности“, бр. 01/Д/876/07 којим је и прецизно дефинисан начин кориштења фонда слоидарности.

Против рјешења директора, осигурано лице има право поднијети жалбу Управном одбору Федералног завода здравственог осигурања и реосигурања у року од 15 дана од дана пријема рјешења.

Жалба се непосредно предаје надлежној комисији или шаље поштом Федералном заводу здравственог осигурања и реосигурања, Трг хероја број 14.

Провостепени и другостепени орган у поступку рјешавања по жалби поступају сагласно одредбама Закона о општем управном поступку.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ОСИГУРАНИЦИМА

Поштовани осигураници,

Поступајући по захтјевима за остваривање права из обавезног здравственог осигурања у дијелу који се односи на лијекове и услуге који/е се финансирају из средстава фонда солидарности, примјећено је да неки од Вас достављају копије банковне картице као доказ о броју трансакцијског рачуна отвореног код банке.

Овом приликом Вас упућујемо да уз своје захтјеве достављате само број трансакцијског рачуна отвореног код банке односно потврду о трансакцијском рачуну издату од банке, а не копију банковне картице – поготово не копију обје стране картице, све у циљу заштите личних података и Вас самих.

Напомињемо да Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине неће сносити одговорност у случају евентуалне злоупотребе података са банковних картица које су достављене уз захтјеве осигураника.

Додатне информације можете добити путем mail-a info@zzofbih.ba или на број 033/728-715.

С поштовањем,

Стручна служба Завода