Поштовани, У вези Вашег упита достављеног путем e-maila дана 25.02.2019.године...

1. Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ у складу са приоритеним вертикланим програмом здравствене заштите финансира најсложеније облике здравствене заштите из одређених специјалистичких д‌јелатности. Такођер, у складу са наведеним програмом и Одлуком о листи лијекова фонда солидарности Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, број:3/18) врши финансирање лијекова са Листе лијекова у болничкој здравственој заштити који се могу користити на терет средстава фонда солидарности федерације БиХ. На Листи се налазе и лијекови за лијечење малигних неоплазми и лијекови за лијечење малигних неоплазми са посебним режимом прописивања (цитостатици). Чињеница је да повремено долази до дефицитарности појединих лијекова из групе цитостатика, али генерално дефицитарност лијекова није специфична само за цитостатике који се користе на терет средстава фонда солидарности, него је она присутна на свим нивоима набавке лијекова примарни (есенцијална листа), секундарни и терцијарни. Желимо указати да су повремено дефицитарни и лијекови са есенцијалне листе, затим лијекови у Опћим, Кантоналним болницама и Клиничким центрима који се финансирају средствима кантоналних Завода здравственог осигурања, а по основу Листе лијекова у болничкој здравственој заштити из обавезног здравственог осигурања. Снабдијевање здравствених установа у Федерацији БиХ лијековима са Листе лијекова у болничкој здравственој заштити који се могу користити на терет средстава фонда солидарности Федерације БиХ, а што је у надлежности Завода представља изузетно сложен и динамичан процес, јер се свакодневно врши набавка поред осталих лијекова са Листе и 58 лијекова из групе цитостатика и 11 лијекова са посебним режимом прописивања, у 157 различитих облика и јачина само за цитостатике. Самим тим број и структура дефицитарних лијекова се свакодневно мијења и у посљедњих неколико мјесеци тај број се креће између 5-6 дифицитарних лијекова из групе цитостатика у односу на укупан број цитостатика који се наручују.Тренутно је дефицитарно 15 лијекова из групе цитостатика од којих је 10 лијекова дефицитарно због немогућности Завода да води активности на реализацији постојећих уговора о набавци и испоруци са уговорним добављачима и вођењу нових поступака јавних набавки, а због кашњења у усвајања Буџета Федерације и Финансијског плана Завода, због чега је Завод био у потпуној блокади о чему су информисани надлежни органи. 5 лијекова је дефицитарно због немогућности испоруке од стране уговорних добављача.

2. Прије свега треба напоменути да је дужина вођења поступка јавне набавке до закључења новог уговора одређена одредбама Закона о јавним набавкама односно врстом вођења поступка јавне набавке те иста зависи и од вриједности набавке,прописаних рокова за пријем захтјева за учешће и понуда који не могу бити краћи од оних прописаним Законом о јавним набавкама односно морају бити дефинисани, за неке врсте поступака, од стране уговорног органа на начин да понуђачи/кандидати на које се ти рокови односе имају довољно времена за подузимање одговарајућих радњи и припрему понуда , у зависности од сложености предмета набавке. Наравно трајање јавних набавки односно доношење одлуку о избору најповољнијег понуђача или одлуке о поништењу поступка и закључивање уговора ,поред горе наведеног зависи и од тога да ли је, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, долазило и до евентуално изјављених жалби који ове процедуре могу додатно продужити. Тренутно сенабавка врши по важећим уговорима до окончања поступака јавних набавки који се трбају водити у наредном периоду. Трошкови набавке лијекова који се налазе у Одлуци о листи лијекова фонда солидарности Федерације Босне и Херцеговине, које је осигурано лице набавило из својих средстава, па и цитостатика рефундирају се, на прописани начин и под прописаним условима, ако их у одређеном временском периоду кад су били неопходни ради започињања или у току терапије, није било на располагању у здравственој установи односно клиничкој/болничкој апотеци, због застоја у испоруци из објективних разлога или несташице лијекова односно поремећаја на тржишту. Трошкови набавке лијека зависе од врсте лијека , количине лијека и сл. и у односу на наведено специфични су од случаја до случаја .

3. На окончање поступка јавних набавки утичу и разлози на које овај Завод, објективно, нема утицаја (што ниједна понуда није достављена у одређеном крајњем року, није достављен, ниједна од примљених понуда није прихватљива, цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од осигураних средстава за предметну набавку , идентичне најниже цијене у случају критерија ,,најнижа цијена’’ и сл.). Поред тога када овај Завод благовремено проведе поступке јавних набавки лијекова и медицинских средстава и темељем тога на вријеме закључи уговор/е у току извршења истих дешавају се одређени проблеми у испоруци према траженим условима уговора (престанак производње лијека/медицинског средства, незаинтересираност добављача и произвођача због малих количина – мало тржиште, застоји у испоруци, немогућност прибављања потребних дозвола за увоз, неблаговремене активности уговорних веледрогрија/добављача на процедурама увоза лијекова и медицинских средстава и др.). У 2018.години лијековима за лијечење малигних обољења укупно је лијечено 11682 пацијената . 4. Код провођења јавних набавки, у неким случајевима, може доћи до пролонгирања планираних рокова, из разлога што законско право заинтересираних добављача/понудилаца на истицање жалби у поступцима јавних набавки, Уговорни орган не може оспоравати, те је отежано планирати јавну набавку у односу на број, врсту па и разлоге истицања жалби. Иначе понудиоци су фирме које су сагласно позитивним прописима регистроване за промет лијекова у БиХ. Произвођачи су фирме из Регистра произвођача Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ. 5. Из доступних података ,није познато да постоје тужбе због „прекида терапије“ усљед недостатка цитостатика, уз напомену да је већ раније наведено да се трошкови набавке лијекова па и цитостатика рефундирају, на прописани начин. 6. Тренутно се воде активности за јавну набавку 41. цитостатика, а сви подаци о поступцима који требају бити вођени и који се воде налазе се на порталу јавних набавки и на web страници овог Завода. 7. Одговор је дат у оквиру претходних питања. 8. За 2018. годину је дат податак , а за претходне године како слиједи. У 2017. години цитостатицима је лијечено 10.934 пацијента, што је за око 5% више него у 2016. години. Број лијечених пацијената цитостатицима биљежи константни раст. Број лијечених пацијената за протеклих десет година се повећао за 77,9%.

Здраво тренутно се налазим у Њемачкој из Сарајева сам и ту имам одигурање преко...

Поштована, Молимо Вас да се са Вашим питањем обратите надлежном кантоналном заводу здравственог осигурања код којег сте осигурани, који ће Вам дати све информације о Вашим правима из здравственог осигурања за вријеме боравка у иностранству.

Одговор на питање везано за Закон о лијечењу неплодности биомедицински...

Поштовани, Заводу здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ доставили сте упит о обавезама у финасијском и техничком смислу које има Завод када је у питању Закон о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом, који је усвојен у оба дома федералног парламента. Овим путем Вас информирамо да у складу са Одлуком о утврђивању приоритетних вертикалних програма здравствене заштите од интереса за Федерацију БиХ и приоритетних најсложенијих облика здравствене заштите из одређених специјалистичких д‌јелатности који ће се пружати осигураним лицима на територији Федерације БиХ у Програм здравствене заштите који се финансира средствима Фонда солидарности Федерације Босне и Херцеговине уврштена је и услуга хумане репродукције особа са инвалидитетом. То значи да се из средстава фонда солидарности финасирају трошкови из Програма хумане репродукције лицима са инвалидитетом и то дијагностичке и лабаорторијске претраге, као и лијечење стерилитета. Пружање здравствених услуга финансира се по јединичним цијенама, а највише до износа укупних трошкова утврђених по једном случају утврђених Цјеновником здравствених услуга које се финансирају средствима федералног фонда солидарности. Дијагностичке и лабораторијске претраге које претходе здравственим услугама из програма хумане репродукције финансирају се на терет средстава кантоналних завода здравственог осигурања. Из наведеног произилази да овај Завод по основу поменутог Закона неће имати нових финасијских и техничких обавеза.

Корисник словенског здравственог осигурања у федерацији бих, промјена мјесто пребивалишта...

Поштовани, Молимо вас да се са Вашим упитом обратите кантоналном заводу здравственог осигурања код којег лице остварује право, од којег ћете добити све потребне упуте. С поштовањем,

Молим вас да ми објасните следеће..како да од‌јавим једну особу која има бих држављанство...

Поштовани, Обзиром да из Вашег упита није јасно да ли се исти односи на здравствено, социјално или пензијско-инвалидско осигурање, потребно је да се, у зависности од наведеног, обратите кантону, односно надлежној служби кантона, ради од‌јаве са осигурања. За област здравственог осигурања, уколико је лице пријављено на здравствено осигурање у Федерацији БиХ, потребно је да се обратите кантоналном заводу здравственог осигурања код којег је лице осигурано. Уколико је лице пријављено на здравствено осигурање у Републици Српској, потребно је да се обратите Фонду здравственог осигурања Републике Српске. Наиме, на подручју Федерације БиХ, за остваривање права из здравственог осигурања, па самиим тим и за пријаву и од‌јаву са здравственог осигурања, надлежни су кантонални заводи здравственог осигурања.

Молим вас упуту како да остварим право на путно осигурање у иностранство/Норвешка

Постовани, Везано за Ваш упит који се односи на право на здравствену заштиту за вријеме привременог боравка у Норвешкој, обавјештавамо вас да се право на здравствено осигурање како у Босни и Херцеговини тако и у иностранству остварује у кантоналном заводу здравственог осигурања код којег је лице осигурано, а у складу са домаћим прописима, Правилником о кориштењу здравствене заштите за вријеме боравка у иностранству и медународним уговорима о социјалном осигурању, које је закључила Босна и Херцеговина са другим државама или преузела уговоре exJugoslavije, по основу сукцесије. У том смислу, потребно је да се обратите заводу здравственог осигурања чији сте осигураник, како би вам дали упуте о евентуалној могућности, и начину кориштења права на здравствену заштиту Норвешкој. С поштовањем

Поштовани, постоји ли пропис који регулише поступање са писменим притужбама или упитима корисника...

Поштовани, У вези са вашим упитом, обавјештавано вас како слиједи: Одредбама члана 61. Закона о правима, обавезама и одговорностима пацијената, („Сл.новине Федерације БиХ“, број: 40/10), утврђено је, да ради осигурања примјене и праћења поштивања права пацијената, здравствене установе дужне су формирати комисију за приговоре пацијената (у даљем тексту:Комисија). Чланом 62. Истог закона утврђено је да Комисију именује директор здравствене установе. Д‌јелогруг рада Комисије је између осталог, да: -благовремено разматра приговоре пацијената и сачињава изјашњења на изјављене приговоре за директора здравствене установе, -води евиденцију о врстама и учесталости приговора по организационим јединицама и на нивоу цијеле здравствене установе -прати активности на унапређењу здравствене заштите и поштивања права пацијената на нивоу здравствене установе као резултат приговора, -анализира похвале и сугестије пацијената, с циљем да се постојећа добра пракса још више афирмише и размјењује између организационих јединица здравствене установе Чланом 41. истог закона утврђено је, да пацијент коме је ускраћено право на здравствену заштиту, односно пацијент који није задовољан пруженом здравственом услугом, односно поступком здравственог или другог радника здравствене установе, може поднијети приговор директору здравствене установе односно носиоцу одобрења за приватну праксу. Приговор се подноси непосредно или писаним путем. О поднијетом приговору пацијента директор без одлагања прибавља изјашњење комисије за приговоре пацијента здравствене установе из члана 62. овог закона, која утврђује све битне околности и чињенице изнијете у приговору и то најкасније у року од три дана од дана поднијетог приговора. Изјашњење Комисије доставља се без одлагања директору здравствене установе који у року седам дана од дана подношења приговора, доноси одлуку. Такође, одредбама члана 63. Закона о здравственом осигурању, („Сл.новине Федерације БиХ“, број: 30/97, 7/02, 70/08 и 48/11), утврђено је, да у поступку рјешавања о правима из здравственог осигурања примјењује се Закон о опћем управном поступку, ако овим законом није другачије уређено.