ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ (ХЦФИС)

Циљ овог линка је да заводима здравственог осигурања, министарствима здравства и заводима за јавно здравство у Федерацији Босне и Херцеговине омогући на једном мјесту добијање информација и проналажење заједничких докумената који се тичу информационог система званог „ХЦФИС“ (Health Царе Финанце Информатион System).

Рјеч је о информационом систему чији је развој омогућен кредитом Свјетске банке у оквиру пројекта „Основне болничке службе“. Развијен је у фирми „АЛЕМ Систем“-Сарајево и до 2002. године инсталиран у:

– Опћинским и кантоналним заводима здравственог осигурања

– Федералном Заводу здравственог осигурања

– Кантоналним и Фердералном министарству здравства

– Кантоналним и Федералном заводу за јавно здравство

Главни разлози за развој новог инф. система су недостаци затечених информационих система који се огледају у обради података кориштењем различитих алата у различитим дијеловима Федерације БиХ, неконзистентности номенклатура/шифрарника, слабој или никаквој размјени података, неуједначеним и недовољним извјештајима, различитом обиму обраде података на различитим нивоима унутар система, и тако даље.

Информациони систем се састоји од неколико логичких цјелина(модула):

– Модул за евиденције

– Модул за пренос података између организационих јединица

– Модул за извјештавање

– Модул за контролу права приступа

– Модул за генерисање индикатора

– Модул за аутоматски импорт података о уплатама доприноса

– Модул за конверзију података из постојећих инф. система

– Модул за бацкуп и Ресторе података

 

Модул за евиденције врши обраду слиједећих података:

Евиденција прихода:

 • допринос за здравствено осигурање
 • донације
 • уплате из прорачуна
 • готовинске и друге уплате
 • уплате из иноземства

Евиденција расхода:

 • трошкови лијечења унутар једног кантона/жупаније,
 • трошкови лијекова унутар кантона/жупаније,
 • трошкови лијечења у здравственим институцијама које припадају другим жупанијама/кантонима,
 • трошкови лијечења у иноземству,
 • трошкови везани за ортопедска помагала,
 • рефундације особног дохотка (накнада за боловање),
 • исплата путних трошкова,
 • исплата погребних трошкова

Евиденција података базних регистара, номенклатура и индикатора:

 • Евиденција обвезника
 • Евиденција осигураника
 • Евиденција здравствених установа
 • Евиденција комитената (пословних сурадника)
 • Евиденција лијечника и лијечничких тимова
 • Стандардни (јединствени) сустав номенклатура/шифрарника
 • Индикатори

Систем је базиран на слиједећим шифарницима: државе, кантони/жупаније, опћине, ЗИП насељена мјеста, д‌јелатности, занимања, бодови, здравствене услуге, лијекови,облици лијека, начини примјене лијека, есенцијалност издавања лијека, дијагнозе-болести, групе болести, ортопедска помагала, узроци неспособности за рад, врсте комисија, од‌јељења здравст. Институције, банке, валуте, сродства, основи осигурања, статуси осигураника, врсте обвезника, врсте здравствених установа, врсте потврда-одобрења, врсте трошкова, буџ. организације,врсте прихода.