Informacija o nedostajućim citostaticima

19 ožu 2019 Aktualnost, Arhiva, Novosti
U ovom trenutku deficitarni su slijedeči citostatici sa liste citostatika koju nabavlja ovaj zavod:

1.    VINKRISTIN amp 1mg se koristi u liječenju više različitih vrsta tumora (kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim onkološkim lijekovima za liječenje leukemija, uključujući akutnu limfocitnu leukemiju),
2.    KLORAMBUCIL tbl 2mg se koristi za liječenje raličitih vrsta hematoloških tumora (za bolesnike s primarnom bilijarnom cirozom),
3.    MELFALAN tbl 2mg se koristi u liječenju više različitih vrsta tumora  (za liječenje multiplog mijeloma i raka jajnika),
4.    TIOGUANIN tbl 40mg se koristi za liječenje raličitih vrsta hematoloških tumora (za liječenje akutne mijeloične leukemije, akutne limfocitne leukemije i hronične mijeloidne leukemije.),
5.    CITARABIN inj 1g i inj 100mg se koristi za liječenje raličitih vrsta hematoloških tumora (prvenstveno indiciran za liječenje akutne mijeloblastične leukemije kod odraslih i djece),
6.    VINBLASTIN inj 10mg se koristi u liječenju više različitih vrsta tumora  (lijek za hemoterapiju, koji se obično koristi s drugim lijekovima za liječenje brojnih vrsta raka uključujući Hodgkinov limfom, rak pluća bez malih stanica, rak mokraćne bešike, rak mozga, melanom i rak testisa),
7.    PROKARBAZIN  kaps 50mg se koristi u liječenju više različitih vrsta tumora  (lijek za hemoterapiju koji se koristi za liječenje Hodgkinovog limfoma i karcinoma mozga),
8.    BLEOMICIN  inj 15mg se koristi u liječenju više različitih vrsta tumora (lijek koji se koristi za liječenje Hodgkinovog limfoma, ne-Hodgkinovog limfoma, raka testisa, raka jajnika i raka grlića materice),
9.    ASPARAGINAZA inj 100mg se koristi za liječenje različitih vrsta hematoloških tumora (asparaginaza se koristi za liječenje akutne limfoblastične leukemije, akutne mijeloične leukemije i ne-Hodgkinovog limfoma).
10. LOMUSTIN caps. 40mg se koristi u liječenju više različitih vrsta tumora (koristi se u hemoterapiji)

 

Za navedene lijekove Federalni zavod nema zaključene ugovore o nabavci i isporuci zdravstvenim ustanovama, obzirom da, uglavnom zbog relativno niske cijene i malih potrebnih količina, dobavljači nisu iskazali interes za nabavku i isporuku navedenih lijekova, tako da se već duže vrijeme na raspisane tendere ne prijavljuju zainteresovani dobavljači. U toku je aktivnost na raspisivanju novog tendera za hitnu nabavku navedenih lijekova.

Na Finansijski plan Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za 2019. godinu data je saglasnost od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine tek 20.02.2019. godine, od kada je Federalni zavod bio u mogućnosti da vodi postupke javne nabavke lijekova za tekuću godinu i zaključuje ugovore sa dobavljačima za već provedene tendere. Na taj način obezbijeđena je nabavka lijekova koji su u prethodnom periodu bili deficitarni.

Osigurana lica koja imaju saglasnost za liječenje lijekovima čija nabavka se finansira sredstvima federalnog fonda solidarnosti, u slučajevima defekture lijekova, koji im se trebaju ordinirati, iste mogu nabaviti vlastitim sredstvima, a Federalni zavod će im utrošena sredstva refundirati u cjelosti, što redovno i čini, iako su maloprodajne cijene lijekova u apotekama značajno veće od cijena lijekova koje Federalni zavod ugovara sa dobavljačima.

Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima poduzima sve radnje u okviru svoje nadležnosti da osigura kontinuitet u snabdijevanju zdravstvenih ustanova lijekovima čiju nabavku finansira.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin