USLUGE

Usluge Fonda solidarnosti definirane su u Listi usluga fonda solidarnosti

LIJEKOVI

Lijekovi koji se financiraju su navedeni u Odluci o listi lijekova Fonda solidarnosti

INO POSLOVI

Liječenja u inozemstvu sukladno Pravilniku o liječenju u inozemstvu

BMPO

Program biomedicinski potpomognute oplodnje

JAVNI OGLASI

Objava javnih oglasa, obavještenja, poništenja, izbora i imenovanja…

BESPLATNA TELEFONSKA LINIJA 0800 20 226

Informacije iz nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 13 do 15 sati, pozivom na besplatni broj 0800 20 226.

PROJEKTI

Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions

Ukratko o nama

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Člankom 16. Zakona o zdravstvenom osiguranju (”Službene novine Federacije BiH” br. 30/97 i 7/02, 70/08 i 48/11) (u daljem tekstu Zakon o zdravstvenom osiguranju) propisano je osnivanje Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, radi obavljanja poslova i ostvarivanja prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja koja su od interesa za sve županije kao i provođenja određenih prava po osnovu konvencija, drugih međunarodnih ugovora ili zakona i obavljanja poslova obvezatnog zdravstvenog osiguranja.

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o početku rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine V broj 107/98 od 14 svibnja 1998. godine. Člankom 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju, obrazovan je Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu federalni fond solidarnosti) u cilju ostvarivanja jednakih uvjeta za provođenje obvezatnog zdravstvenog osiguranja u svim županijama

POSLJEDNJE NOVOSTI

FOND SOLIDARNOSTI 20 GODINA S VAMA

0
KM
Ukupni rashodi ZZOFBiH
0
KM
Troškovi nabavke lijekova
0
Broj liječenih pacijenata
0
KM
Troškovi za pružene usluge

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJE

UPUTE ZA OSIGURANIKE

null
1
Ordinirajući-izabrani doktor medicine, ukoliko utvrdi da je neophodno pružanje zdravstvenih usluga ili lijekova na teret sredstava federalne solidarnosti daje uputnicu osiguranom licu za ispitivanje, odnosno liječenje u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi sa neophodnom medicinskom dokumentacijom.
null
2
Zdravstvena ustanova, po prijemu osiguranog lica u postupku ispitivanja, odnosno liječenja utvrđuje da li je tom osiguranom licu indicirano i neophodno pružanje zdravstvene usluge iz programa federalne solidarnosti i u kojoj zdravstvenoj ustanovi sa kojom je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH zaključio ugovor o pružanju zdravstvenih usluga na teret federalne solidarnosti. Ukoliko se utvrdi da je ova usluga indicirana i neophodna, zdravstvene ustanove koje imaju stručne timove ili konzilije, izdaju stručnu ocjenu i mišljenje, odnosno izdaju konzilijarnu ocjenu i mišljenje.
null
3
Stručno mišljenje, odnosno konzilijarna ocjena i mišljenje sa prijedlogom za pružanje usluge na teret sredstava federalne solidarnosti, koja sadrži propisane podatke, sa potrebnom medicinskom dokumentacijom, zdravstvena ustanova dostavlja nadležnoj komisiji zavoda zdravstvenog osiguranja za izdavanje suglasnosti za liječenje osiguranih lica Federacije BiH na teret federalne solidarnosti, radi odlučivanja i davanja suglasnosti. Izuzetno, u slučaju hitnosti, osigurana osoba može predati zahtjev za liječenje na teret sredstava federalne solidarnosti uz obaveznu popratnu medicinsku dokumentaciju.

Imate pitanje za nas

Osiguranje prava

Osiguranje prava na zdravstvene usluge, lijekove i medicinska sredstva koje se financiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti

Ostvarivanje prava

Ostvarivanje prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u FBiH

Registracija obveznika

Praćenje registracije obveznika, uplate doprinosa, ostvarivanja prava i praćenje troškova zdravstvene zaštite iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja, putem informacijskog sustava u Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja

Pošaljite upit

    Ostali ZZO u FBiH