Poštovani, U vezi Vašeg upita dostavljenog putem e-maila dana 25.02.2019.godine...

1. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH u skladu sa prioritenim vertiklanim programom zdravstvene zaštite finansira najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti. Također, u skladu sa navedenim programom i Odlukom o listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:3/18) vrši finansiranje lijekova sa Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti federacije BiH. Na Listi se nalaze i lijekovi za liječenje malignih neoplazmi i lijekovi za liječenje malignih neoplazmi sa posebnim režimom propisivanja (citostatici). Činjenica je da povremeno dolazi do deficitarnosti pojedinih lijekova iz grupe citostatika, ali generalno deficitarnost lijekova nije specifična samo za citostatike koji se koriste na teret sredstava fonda solidarnosti, nego je ona prisutna na svim nivoima nabavke lijekova primarni (esencijalna lista), sekundarni i tercijarni. Želimo ukazati da su povremeno deficitarni i lijekovi sa esencijalne liste, zatim lijekovi u Općim, Kantonalnim bolnicama i Kliničkim centrima koji se finansiraju sredstvima kantonalnih Zavoda zdravstvenog osiguranja, a po osnovu Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Snabdijevanje zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH lijekovima sa Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije BiH, a što je u nadležnosti Zavoda predstavlja izuzetno složen i dinamičan proces, jer se svakodnevno vrši nabavka pored ostalih lijekova sa Liste i 58 lijekova iz grupe citostatika i 11 lijekova sa posebnim režimom propisivanja, u 157 različitih oblika i jačina samo za citostatike. Samim tim broj i struktura deficitarnih lijekova se svakodnevno mijenja i u posljednjih nekoliko mjeseci taj broj se kreće između 5-6 dificitarnih lijekova iz grupe citostatika u odnosu na ukupan broj citostatika koji se naručuju.Trenutno je deficitarno 15 lijekova iz grupe citostatika od kojih je 10 lijekova deficitarno zbog nemogućnosti Zavoda da vodi aktivnosti na realizaciji postojećih ugovora o nabavci i isporuci sa ugovornim dobavljačima i vođenju novih postupaka javnih nabavki, a zbog kašnjenja u usvajanja Budžeta Federacije i Finansijskog plana Zavoda, zbog čega je Zavod bio u potpunoj blokadi o čemu su informisani nadležni organi. 5 lijekova je deficitarno zbog nemogućnosti isporuke od strane ugovornih dobavljača.

2. Prije svega treba napomenuti da je dužina vođenja postupka javne nabavke do zaključenja novog ugovora određena odredbama Zakona o javnim nabavkama odnosno vrstom vođenja postupka javne nabavke te ista zavisi i od vrijednosti nabavke,propisanih rokova za prijem zahtjeva za učešće i ponuda koji ne mogu biti kraći od onih propisanim Zakonom o javnim nabavkama odnosno moraju biti definisani, za neke vrste postupaka, od strane ugovornog organa na način da ponuđači/kandidati na koje se ti rokovi odnose imaju dovoljno vremena za poduzimanje odgovarajućih radnji i pripremu ponuda , u zavisnosti od složenosti predmeta nabavke. Naravno trajanje javnih nabavki odnosno donošenje odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka i zaključivanje ugovora ,pored gore navedenog zavisi i od toga da li je, saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama, dolazilo i do eventualno izjavljenih žalbi koji ove procedure mogu dodatno produžiti. Trenutno senabavka vrši po važećim ugovorima do okončanja postupaka javnih nabavki koji se trbaju voditi u narednom periodu. Troškovi nabavke lijekova koji se nalaze u Odluci o listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koje je osigurano lice nabavilo iz svojih sredstava, pa i citostatika refundiraju se, na propisani način i pod propisanim uslovima, ako ih u određenom vremenskom periodu kad su bili neophodni radi započinjanja ili u toku terapije, nije bilo na raspolaganju u zdravstvenoj ustanovi odnosno kliničkoj/bolničkoj apoteci, zbog zastoja u isporuci iz objektivnih razloga ili nestašice lijekova odnosno poremećaja na tržištu. Troškovi nabavke lijeka zavise od vrste lijeka , količine lijeka i sl. i u odnosu na navedeno specifični su od slučaja do slučaja .

3. Na okončanje postupka javnih nabavki utiču i razlozi na koje ovaj Zavod, objektivno, nema uticaja (što nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku, nije dostavljen, nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku , identične najniže cijene u slučaju kriterija ,,najniža cijena’’ i sl.). Pored toga kada ovaj Zavod blagovremeno provede postupke javnih nabavki lijekova i medicinskih sredstava i temeljem toga na vrijeme zaključi ugovor/e u toku izvršenja istih dešavaju se određeni problemi u isporuci prema traženim uslovima ugovora (prestanak proizvodnje lijeka/medicinskog sredstva, nezainteresiranost dobavljača i proizvođača zbog malih količina – malo tržište, zastoji u isporuci, nemogućnost pribavljanja potrebnih dozvola za uvoz, neblagovremene aktivnosti ugovornih veledrogrija/dobavljača na procedurama uvoza lijekova i medicinskih sredstava i dr.). U 2018.godini lijekovima za liječenje malignih oboljenja ukupno je liječeno 11682 pacijenata . 4. Kod provođenja javnih nabavki, u nekim slučajevima, može doći do prolongiranja planiranih rokova, iz razloga što zakonsko pravo zainteresiranih dobavljača/ponudilaca na isticanje žalbi u postupcima javnih nabavki, Ugovorni organ ne može osporavati, te je otežano planirati javnu nabavku u odnosu na broj, vrstu pa i razloge isticanja žalbi. Inače ponudioci su firme koje su saglasno pozitivnim propisima registrovane za promet lijekova u BiH. Proizvođači su firme iz Registra proizvođača Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. 5. Iz dostupnih podataka ,nije poznato da postoje tužbe zbog „prekida terapije“ usljed nedostatka citostatika, uz napomenu da je već ranije navedeno da se troškovi nabavke lijekova pa i citostatika refundiraju, na propisani način. 6. Trenutno se vode aktivnosti za javnu nabavku 41. citostatika, a svi podaci o postupcima koji trebaju biti vođeni i koji se vode nalaze se na portalu javnih nabavki i na web stranici ovog Zavoda. 7. Odgovor je dat u okviru prethodnih pitanja. 8. Za 2018. godinu je dat podatak , a za prethodne godine kako slijedi. U 2017. godini citostaticima je liječeno 10.934 pacijenta, što je za oko 5% više nego u 2016. godini. Broj liječenih pacijenata citostaticima bilježi konstantni rast. Broj liječenih pacijenata za proteklih deset godina se povećao za 77,9%.

Zdravo trenutno se nalazim u Njemackoj iz Sarajeva sam i tu imam odiguranje preko...

Poštovana, Molimo Vas da se sa Vašim pitanjem obratite nadležnom kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja kod kojeg ste osigurani, koji će Vam dati sve informacije o Vašim pravima iz zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inostranstvu.

Odgovor na pitanje vezano za Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski...

Poštovani, Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH dostavili ste upit o obavezama u finasijskom i tehničkom smislu koje ima Zavod kada je u pitanju Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, koji je usvojen u oba doma federalnog parlamenta. Ovim putem Vas informiramo da u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije BiH u Program zdravstvene zaštite koji se finansira sredstvima Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine uvrštena je i usluga humane reprodukcije osoba sa invaliditetom. To znači da se iz sredstava fonda solidarnosti finasiraju troškovi iz Programa humane reprodukcije licima sa invaliditetom i to dijagnostičke i labaortorijske pretrage, kao i liječenje steriliteta. Pružanje zdravstvenih usluga finansira se po jediničnim cijenama, a najviše do iznosa ukupnih troškova utvrđenih po jednom slučaju utvrđenih Cjenovnikom zdravstvenih usluga koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti. Dijagnostičke i laboratorijske pretrage koje prethode zdravstvenim uslugama iz programa humane reprodukcije finansiraju se na teret sredstava kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Iz navedenog proizilazi da ovaj Zavod po osnovu pomenutog Zakona neće imati novih finasijskih i tehničkih obaveza.

Korisnik slovenskog zdravstvenog osiguranja u federaciji bih, promjena mjesto prebivališta...

Poštovani, Molimo vas da se sa Vašim upitom obratite kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja kod kojeg lice ostvaruje pravo, od kojeg ćete dobiti sve potrebne upute. S poštovanjem,

Molim vas da mi objasnite sledece..kako da odjavim jednu osobu koja ima bih drzavljanstvo...

Poštovani, Obzirom da iz Vašeg upita nije jasno da li se isti odnosi na zdravstveno, socijalno ili penzijsko-invalidsko osiguranje, potrebno je da se, u zavisnosti od navedenog, obratite kantonu, odnosno nadležnoj službi kantona, radi odjave sa osiguranja. Za oblast zdravstvenog osiguranja, ukoliko je lice prijavljeno na zdravstveno osiguranje u Federaciji BiH, potrebno je da se obratite kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja kod kojeg je lice osigurano. Ukoliko je lice prijavljeno na zdravstveno osiguranje u Republici Srpskoj, potrebno je da se obratite Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Naime, na području Federacije BiH, za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja, pa samiim tim i za prijavu i odjavu sa zdravstvenog osiguranja, nadležni su kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja.

Molim vas uputu kako da ostvarim pravo na putno osiguranje u inostranstvo/Norveska

Postovani, Vezano za Vaš upit koji se odnosi na pravo na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u Norveškoj, obavještavamo vas da se pravo na zdravstveno osiguranje kako u Bosni i Hercegovini tako i u inostranstvu ostvaruje u kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja kod kojeg je lice osigurano, a u skladu sa domaćim propisima, Pravilnikom o korištenju zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu i medunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, koje je zaključila Bosna i Hercegovina sa drugim državama ili preuzela ugovore exJugoslavije, po osnovu sukcesije. U tom smislu, potrebno je da se obratite zavodu zdravstvenog osiguranja čiji ste osiguranik, kako bi vam dali upute o eventualnoj mogućnosti, i načinu korištenja prava na zdravstvenu zaštitu Norveškoj. S poštovanjem

Poštovani, postoji li propis koji reguliše postupanje sa pismenim pritužbama ili upitima korisnika...

Poštovani, U vezi sa vašim upitom, obavještavano vas kako slijedi: Odredbama člana 61. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, („Sl.novine Federacije BiH“, broj: 40/10), utvrđeno je, da radi osiguranja primjene i praćenja poštivanja prava pacijenata, zdravstvene ustanove dužne su formirati komisiju za prigovore pacijenata (u daljem tekstu:Komisija). Članom 62. Istog zakona utvrđeno je da Komisiju imenuje direktor zdravstvene ustanove. Djelogrug rada Komisije je između ostalog, da: -blagovremeno razmatra prigovore pacijenata i sačinjava izjašnjenja na izjavljene prigovore za direktora zdravstvene ustanove, -vodi evidenciju o vrstama i učestalosti prigovora po organizacionim jedinicama i na nivou cijele zdravstvene ustanove -prati aktivnosti na unapređenju zdravstvene zaštite i poštivanja prava pacijenata na nivou zdravstvene ustanove kao rezultat prigovora, -analizira pohvale i sugestije pacijenata, s ciljem da se postojeća dobra praksa još više afirmiše i razmjenjuje između organizacionih jedinica zdravstvene ustanove Članom 41. istog zakona utvrđeno je, da pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, odnosno postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove, može podnijeti prigovor direktoru zdravstvene ustanove odnosno nosiocu odobrenja za privatnu praksu. Prigovor se podnosi neposredno ili pisanim putem. O podnijetom prigovoru pacijenta direktor bez odlaganja pribavlja izjašnjenje komisije za prigovore pacijenta zdravstvene ustanove iz člana 62. ovog zakona, koja utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice iznijete u prigovoru i to najkasnije u roku od tri dana od dana podnijetog prigovora. Izjašnjenje Komisije dostavlja se bez odlaganja direktoru zdravstvene ustanove koji u roku sedam dana od dana podnošenja prigovora, donosi odluku. Takođe, odredbama člana 63. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Sl.novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), utvrđeno je, da u postupku rješavanja o pravima iz zdravstvenog osiguranja primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.