Obavijest za osiguranike o deficitarnim lijekovima na tržištu

Na osnovu objave na stranici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, obavještavamo Vas da će, zbog poremećaja na tržištu, Zavod do normalizacije snabdijevanja vršiti refundaciju troškova nabavke slijedećih lijekova:

Evidencija_nestasice_lijekova 15.03.2023.

Zahtjev za refundaciju troškova nabavke lijekova se podnosi saglasno  Odluci  o listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH broj: 02/I-01-1-1054-1/14 od 11.04.2014. godine i broj: 02/I-01-1-4109-1/19 od 26.11.2019. godine, u kojoj su precizirani uslovi i potrebna dokumentacija za ostvarivanje refundacije.   Informacije možete dobiti uvidom u navedenu  Odluku o listi lijekova fonda solidarsnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koja se nalazi na ovoj web stranici Zavoda https://zzofbih.ba/dokumenti-zavoda/  i na kojoj možete izvršiti uvid u istu, te i preuzeti Zahtjev (Obrazac br. 1) sa taksativno nabrojanim dokumentima koji se prilažu uz Zahtjev, kao i preuzeti  (Obrazac br. 2)-Potvrda o stanju lijekova.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin