Saopštenje za javnost, snabdijevanje lijekovima i deficitarnost citostatika

27 сеп 2018 Новости

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH (u daljem tekstu: Zavod) saglasno tački IX stav 1. podtačka 3.Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 21/09), te tački II pod c) i tački III stav 1.pod c) Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 08/05, 11/07, 44/07, 97a/07, 33/08 i 52/08) iz sredstava federalnog fonda solidarnosti pored ostalog  finansira i  citoterapiju kod malignih oboljenja, odnosno iz ovih sredstava obezbjeđuje se nabavka citostatika i citostatika sa posebnim režimom propisivanja iz Odluke o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, («Službene novine  Federacije BiH», broj: 3/18).

Dakle lijekovi koji, saglasno odredbama Odluke o Listi lijekova pripadaju listi lijekova fonda solidarnosti Federacije  Bosne i Hercegovine, a koji se finansiraju sredstvima navedenog fonda i koji se nabavljaju, od strane ovog Zavoda kao Ugovornog organa, putem javnih nabavki su između ostalog i  citostatici te citostatici sa posebnim režimom propisivanja. Finansijska sredstva utrošena u 2017. godini samo za nabavku citostatika i citostatika sa posebnim režimom propisivanja iznose 41.500.000,00 KM.

Činjenica je da povremeno  dolazi do deficitarnosti pojedinih lijekova iz grupe citostatika, ali generalno deficitarnost lijekova nije specifična samo za citostatike koji se koriste na teret sredstava fonda solidarnosti, nego je ona prisutna na svim nivoima nabavke lijekova  primarni (esencijalna lista), sekundarni i tercijarni (bolnička lista lijekova).

Snabdijevanje zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH lijekovima sa Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije BiH, a što je u nadležnosti Zavoda predstavlja izuzetno složen i dinamičan proces, jer se svakodnevno vrši nabavka pored ostalih lijekova (125 lijekova) sa Liste i 58 lijekova iz grupe citostatika i 11 citostatika  sa posebnim režimom propisivanja, u 165 različitih oblika i jačina samo za citostatike.

Samim tim broj i struktura deficitarnih lijekova se svakodnevno mijenja i u posljednjih nekoliko mjeseci, taj broj se kreće između 5-6 dificitarnih lijekova iz grupe citostatika u odnosu na ukupan broj citostatika koji se naručuju i deficitarnost se odnosi na sve zdravstvene ustanove u Federaciji u ovisnosti o zalihama citostatika u samim zdravstvenim ustanovama.

Nestašicama lijekova pogoduje i način ostvarivanja prihoda  Zavoda, posebno ako se ima u vidu činjenica da nedostatak sredstava fonda solidarnosti iz kojih se  finansira i nabavka pomenutih lijekova iz grupe citostatika onemogućava stvaranje optimalnih zaliha u zdravstevnim ustanovama u kojima se koriste ovi lijekovi, za jedan duži vremenski period. Za finansiranje zaliha lijekova za period od dva mjeseca u zdravstvenim ustanovama Zavodu su potrebna dodatna sredstva u iznosu od 8-9 miliona KM kojima Zavod  ne raspolaže.

Finansijski plan Zavod usvajaju Vlada i Parlament Federacije i za svaku grupu lijekova predviđena su finansijska sredstva za fiskalnu godinu, na osnovu planiranih prihoda po osnovu doprinosa i sredstava iz Budžeta.

Također Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja finansira liječenje pacijenata citostaticima u obimu koji se kreće u okviru planiranih sredstava koja nisu dovoljna za liječenje svih oboljelih. Naime, zbog nemogućnosti finansiranja liječenja svih oboljelih skupim lijekovima formirane su liste čekanja za 343 pacijenta čije rješavanje iziskuje dodatna sredstva u iznosu od 30.140.000 KM, koja Federalni zavod ne može obezbijediti iz postojećih izvora finansiranja.

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH,kao Ugovorni organ, svake godine donosi Plan javnih nabavki za sve aktivnosti iz svoje nadležnosti i  vodi postupke javnih nabavki lijekova pa i javne nabavke za citostatike i to saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), te odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona, odredbama Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava, odredbama Odluke o Listi lijekova, odredbama Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima  (“Službeni glasnik BiH”, broj:58/08) odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, i dr. Za sve lijekove iz sa Liste lijekova fonda solidarnosti Zavod ima potpisane ugovore o nabavci i isporuci, a samim tim i za citostatike sa ugovornim dobavljačima/veledrogerijama ovlaštenim za promet lijekovima na veliko.

Zavod već duži period finansira inovativne lijekove koji se nalaze na Listi lijekova fonda solidarnosti, a posebno želimo istači da su realizovani i projekti obezbijeđivanja lijekova koji se ne nalaze na Listi lijekova fonda solidarnosti za vulnerabilne grupe pacijenata.

Tako je samo u 2018. godini obezbijeđena savremena  terapija, a samim tim i imnunoterapija za ograničen broj pacijenata u okviru raspoloživih vlastitih sredstava i to za liječenje: (PAH-a Plućne arterijske hipertenzije za pedijatrijsku populaciju, neuroendokrinih tumora, hepatitisa C genitip 3, metastatski karcinom dojke, metastatski melanom, Crohne-ove bolesti i dr.)

U cilju prevazilaženje problema deficitarnosti svih lijekova, a samim tim i citostatika Zavod poduzima određene mjere u okviru svoje nadležnosti u smislu refundiranja troškova svim pacijentima koji izvrše kupovinu lijeka sa Liste lijekova fonda solidarnosti u vrijeme deficitarnosti u punom iznosu računa, i izdaje saglasnosti ugovornim dobavljačima za privremenu isporuku lijekova drugih dobavljača također sa ciljem prevazilaženja navedenog problema.

Kada je u pitanju odgovornost može se sa sigurnošću reći da su za deficitarnost lijekova odgovorni  dobavljači sa kojima Zavod ima potpisane ugovore o nabavci i isporuci lijekova nakon provedenih postupaka javnih nabavki, a koji su se također obavezali na kontinuiranu isporuku lijekova za vrijeme trajanja ugovora.

Veoma često u postupcima javnih nabavki za citostatike nema dostavljenih ponuda od strane dobavljača, pogotovo kada su u pitanju neregistrovani lijekovi, te se moraju voditi hitni postupci ukoliko uopšte bude zainteresovanih dobavljača obzirom na količine lijekova i finansijsku vrijednost postupka.

Nakon potpisivanja ugovora o nabavci i isporuci lijeka na period od godinu dana sa ugovornom veledrogerijom/dobavljačem, Zavod nema mogućnost za nabavku lijeka od drugih dobavljača,  u slučajevima kada je lijek deficitaran pa i u slučajevima kada na tržištu postoji generička paralela ili biološki sličan lijek drugog proizvođača. Iz navedenog se može zaključiti da primjena pojedinih odredbi Zakona o javnim nabavkama onemogućava Zavod za  postupanje u slučajevima deficitarnosti lijekova. Iz tog razloga se i pokreće inicijativa za izmjene Zakona o javnim nabavkama.

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin