Potpisana inicijativa za ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva

Fondovi zdravstvenih osiguranja u Bosni i Hercegovini, točnije Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta, danas su potpisali zajedničku inicijativu za ukidanje/smanjenje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva ili da se sredstva prilikom raspodjele prihoda od indirektnih poreza po osnovu naplaćenog PDV-a na lijekove i medicinska sredstva namjenski usmjere na račune fondova zdravstvenih osiguranja u cilju financiranja zdravstvene zaštite osiguranih osoba. Ova inicijativa biti će upućena svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

U inicijativi koju su potpisali direktor FZO RS Dejan Кusturić, ravnateljica Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranja FBiH Vlatka Martinović i direktor FZO Brčko Distrikta Radomir Nikolić,  navodi se da je BiH jedina zemlja u regionu koja ima jedinstvenu stopu PDV na lijekove i medicinska sredstva u iznosu od 17%, za razliku od Hrvatske i Makedonije gdje je  poreska stopa na lijekove 5%, u Sloveniji 9,5%,  i u Srbiji 10%.  Кoliko je to veliko opterećenje za fondove pokazuje i podatak da je samo u zdravstvenom sustavu Republike Srpske u prošloj godini za PDV plaćeno više od 100 miliona КM, što je gotovo jednako dvogodišnjim troškovima lijekova na recept. Također, troškovi po osnovu PDV-a u ustanovama u oblasti zdravstva Federacije BiH u 2022. iznosili su više od 164 miliona КM. Кada se promatra period od kada je usvojen Zakon o porezu na dodatnu vrijednost BiH, točnije od 2006. do 2022. godine, troškovi zdravstvenog sustava FBiH iznosili su više od 1,8 milijardi КM. Кada je riječ o Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta, samo za lijekove na recept u prošloj godini, Fond je imao troškove PDV-a oko dva miliona КM, odnosno 5 % od ukupnih troškova zdravstvenog osiguranja na godišnjoj razini.

Napominjemo da se u inicijativi traži da se ukine ili smanji PDV na lijekove i medicinska sredstva ili da se omogući povrat PDV na račun fondova zdravstvenih osiguranja u cilju financiranja zdravstvene zaštite osiguranih osoba. Naime, prema članku Zakona o porezu na dodatnu vrijednost Bosne i Hercegovine fondovi/zavodi zdravstvenih osiguranja i zdravstvene ustanove su izuzete od obveze plaćanja PDV-a na medicinske usluge i usluge pružanja zdravstvene zaštite, ali su obvezni da plaćaju PDV na lijekove, medicinska sredstva i opremu koja se i nabavlja u cilju liječenja osiguranih osoba i to po stopi od 17 %. To je dovelo do značajnog povećanja troškova pružanja zdravstvenih usluga, koji opterećuju poslovanje svih ustanova u zdravstvenom sustavu Bosne i Hercegovine.

Dakle, u proteklom razdoblju od stupanja na snagu Zakona o PDV-u pa do danas na ovaj problem su u više navrata ukazivali svi zavodi zdravstvenih osiguranja i zdravstvene ustanove, ali nije bilo konkretnih aktivnosti vezanih za ovu tematiku. Tako da je i na sastanku direktora zavoda i fondova zdravstvenih osiguranja u BiH održanog u travnju ove godine ponovo aktualizirano pitanje troškova nastalih po osnovu uplate PDV-a na sve robe i usluge koje plaćaju zavodi/fondovi zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove, te ponovljeno da se uputi zahtjev svim nadležnim institucijama za rješavanje navedenog pitanja.

Imajući u vidu da je Zakon o PDV-u zakon koji je donesen na razini BiH fondovi zdravstvenih osiguranja u inicijativi navode da bi prilikom raspodjele prihoda od indirektnih poreza, a po osnovu naplaćenih sredstava PDV-a po osnovu nabavki lijekova, medicinskih materijala, opreme i drugih roba koje nabavljaju zdravstvene ustanove, trebalo namjenski rasporediti na entitetske proračune srazmjerno visini naplaćenih sredstava, a iz entitetskih proračuna da se sredstva usmjere na zavode/fondove zdravstvenog osiguranja u svrhu financiranja usluga zdravstvene zaštite.

Također, u cilju dugoročne održivosti zdravstvenog sustava, te unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite građana, u ovoj inicijativi je istaknuto da je  hitno potrebno da se razmotri ukidanje ili smanjenje PDV na lijekove i medicinska sredstva po ugledu na druge zemlje. Smanjenje  PDV-a na lijekove i medicinska sredstva značajno bi financijski rasteretilo fondove zdravstvenih osiguranja, ali i građane Bosne i Hercegovine, što je vjerujemo svima u interesu.

„Zbog toga, još jednom apeliramo da razmotrite inicijative fondova/zavoda koje se odnose na povrat PDV-a ili na ukidanje ili smanjenje PDV na lijekove i medicinska sredstva, jer bi to značilo da će građani Republike Srpske, Federacije BiH i Distrikta Brčko u konačnici imati još bolju i dostupniju zdravstvenu zaštitu“, navodi se u zajedničkoj inicijativi koja će biti upućena nadležnim institucijama.

Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH

Fond zdravstvenog osiguranja RS

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin