INFORMACIJA- lijekovi koji se koriste nakon transplantacije organa

21 tra 2020 Aktualnost, Novosti
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

INFORMACIJA

U cilju omogućavanja korištenja lijekova koji se koriste nakon transplantacije organa u imunosupresivnoj terapiji, po preporuci nadležnog liječnika specijaliste s radnim iskustvom, što podrazumjeva i mogućnost da se pacijent zadrži na imunosupresivnoj terapiji koja je već propisana, odnosno da se ne uvodi zamjenska terapija, Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 29.10.2019. godine, donijelo je Odluku o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na refundaciju troškova nabavke lijekova imunosupresiva navedenih u Odluci o listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 02/I-01-1-3771/19.

 

U skladu sa pomenutom Odlukom transplatirani pacijenti, kao visoko rizična grupa pacijenata,  koji koriste lijekove imunosupresive, po preporuci nadležnog liječnika specijaliste s radnim iskustvom, u cilju da se pacijent zadrži na imunosupresivnoj terapiji koja je već propisana, te da se ne vrši zamjenska terapija, a sve saglasno Stručno medicinskom uputstvu Federalnog ministarstva zdravstva i u cilju zaštite pacijenata od neželjenih posljedica – odbacivanja organa, mogli su nabaviti iz vlastitih sredstava lijek/imunosupresiv koji već koriste.

 

U međuvremenu Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja proveo je postupak javne nabavke na osnovu kojeg je dana 20.04.2020. godine zaključen ugovor o nabavci lijeka INN takrolimus, (Prograf®, originator) broj: 01/I-11-3-1276/20 sa dobavljačem EVROPA LIJEK PHARMA d.o.o. Sarajevo, koji je obavijestio Zavod da će od dana 27.04.2020. godine imati na raspolaganju dovoljne količine lijeka Prograf za distribuciju u zdravstvene ustanove. Na taj način stekli su se uvjeti za prestanak primjene pomenute Odluke. O ovome su obavještene sve zdravstvene ustanove u kojima se koriste lijekovi koji se finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti Federacije BiH, među kojima se nalaze i lijekovi imunosupresivi.

 

Sve zdravstvene ustanove, kod kojih se liječe transplantirani bolesnici su dužne da obavijeste pacijente o tome da će navedeni lijek moći dobiti u zdravstvenoj ustanovi nakon dostavljenog trebovanja Federalnom zavodu, da neće morati sami nabavljati lijekove, te da im se od navedenog datuma neće vršiti refundacija ličnih sredstava za nabavku lijeka Prograf® .

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin