Promjena imunosupresivne terapije – INFORMACIJA

27 sep 2019 Novosti

Proteklih dana Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH obratili su se Udruženje dijaliznih i transplantiranih pacijenata Kantona Sarajevo-UDIT-KS, kao i Udruženje dijaliznih i transplantiranih bolesnika Federacije BIH, dopisima kojim traže pojašnjenje za zamjenu lijekova Prograf ili Advagraf u imunosupresivnoj terapiji. Sličnim dopisom se obratio KCU Sarajevo u kojem je obavjestio Zavod da je prilikom isporuke imunosupresivne terapije za bolesnike sa transplatiranim bubregom dostavljen generički lijek takrolimus pod nazivom Tacrocel, proizvođač farmaceutska kompanija Sandoz, umjesto planiranog i trebovanog originalnog lijeka Prograf koji transplatirani pacijenti koriste u svakodnevnoj terapiji već duže vrije. Pored toga u dopisu se naveli  u njihovoj ustanovi nije do sada korišten generički lijek takrolimus. U dopisima Udruženja, pored ostalog se navodi da je Zavod izvršio zamjenu lijeka Prograf, lijekom Tacrocelom proizvođač, Sandoz d.o.o. Hrvatska, iz razloga jer je bio jeftiniji, a da je došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja transplatiranih pacijenata kod kojih je izvršena zamjena lijeka Prograf, lijekom Advagraf.

 Vezano za navode i konstatacije pomenutih Udruženja i KCUS, izjašnjavamo se kako slijedi:

 U okviru svojih nadležnosti Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH između ostalog, finasira i nabavku imunosupresivne terapije za transplatirane pacijente. Nabavka lijekova se vrši na osnovu Odluke o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH u okviru koje se nalaze i lijekovi imunosupresivi, a istu donosi Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministra zdravstva, a ne Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

 Zavod nabavku lijekova vrši isključivo kroz provođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i nema pravo onemogućiti učešće bilo kog dobavljača koji ima lijek ili medicinsko sredstvo upisano u Registar lijekova i medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, odnosno preferirari nabavku bilo kojeg lijeka. U toku provođenja postupka javne nabavke Zavodu se nije niko obratio u smislu traženja izmjene tenderske dokumentacije koja bi onemogućila nabavku generičkog lijeka.

Korištenje lijekova sa Liste lijekova fonda solidarnosti koji se inače koriste u bolničkim zdravstvenim ustanovama sa kojima Federalni zavod ima zaključene ugovore saglasno propisima o zdravstvenom osiguranju, obavlja se saglasno utvrđenim stručno-medicinskim uputstvima, izdatim od strane ministra u smislu tačke IX Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava (“Službene novine Federacije BiH”, broj 21/09), i Pravilnikom o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH, kao i korištenju lijekova sa Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 36/11), i drugim propisima kojim se reguliše rad federalnog fonda solidarnosti.

 U skladu sa stručno-medicinskim uputstvima, Federalni zavod preko ovlaštenih Komisija za uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijekova sa Liste lijekova, koje su formirane od strane direktora Zavoda, izdaje saglasnosti za korištenje pojedinih lijekova sa Liste, pa tako i imunosupresivne terapije. Komisije su sastavljene od članova iz reda istaknutih stručnjaka iz pojedinih zdravstvenih djelatnosti, i to za srodne grupe bolesti.

Za izmjene Liste lijekova Fonda solidarnosti, a samim tim i lijekova imunosupresiva, kao i izmjeni  stručno-medicinskih uputstava neophodno je postupiti u skladu sa Pravilnikom o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti F BiH, kao i korištenju lijekova sa Liste lijekova Fonda solidarnosti F BiH(„Službene novine F BiH“, br 36/11).

 Ukoliko postoje neželjeni efekti na bilo koji lijek, pa time i na generički lijek takrolimus, ili  Advagraf, za koji su Udruženja navela da su se pojavila pogoršanja, zdravstvena ustanova je o istome dužna obavijestiti Zavod, a neželjenu pojavu prijaviti Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, u skladu sa Pravilnkom o načinu prikupljanja i praćenja neželjenih djelovanja lijekova i medicinskih sredstava donešenim od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Heregovine.

 U vezi sa svim navedenim želimo istaći da će Zavod u okviru svojih nadležnosti podržati svaku aktivnost kojom se život dijaliznih i transplantiranih pacijenata čini kvalitetnijim, međutim ovdje ističemo da većina primjedbi nije u nadležnosti Zavoda, zbog čega Zavod u skladu sa važećim propisima, nije u mogućnosti osigurati nabavku originalnog lijeka takrolimus. Zbog toga  predlažemo da se svi zainteresirani obrate nadležnim institucijama sa inicijativom za izmjenu važećih propisa koji reguliraju nabavku i korištenje lijekova sa Liste fonda solidarnosti kako se i navodi u ovoj Informaciji. 

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin