Stranica za IT administratore županijskih/kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja koji koriste HCFIS (Healt Care Finance Information System)

Omogućna je izmjena stručne spreme na kartonu osiguranika

Ispravljen je unos markica u Općim potvrdama , tako da u polje ‘do datuma’ upisuje datum veći za 364 (umjesto 365) dana od vrijednosti u polju ‘od datuma’ .

Nova funkcionalnost iz prethodne verzije 1.8 proširena je i na karton za ino-osiguranike i karton članova obitelji zaposlenih u inozemstvu.

Kod općih potvrda (markica) omogućen je unos istih sa ličnog kartona (kartica ‘Opšte potvrde’) klikom na dugme ‘+’ u desnom uglu. Isto tako na ekranu općih potvrda, na klik u polje kraja važenja potvrde dobiva za godinu dana veći datum od datuma upisanog u polje početka važenja potvrde.

Omogućen je unos i ažuriranje 7-cifrenih šifri zanimanja u šifarniku zanimanja.

Kod svih vrsta ino osiguranja omogućena je promjena kraja osiguranja nosioca osiguranja, ako već postoji kraj osiguranja.

Forma “Potvrde” na kartonu osiguranih lica ne predlaže datum kraja važenja potvrde (operater sam unosi kraj važenja potvrde za sve vrste potvrda). Kod brisanja datuma kraja važenja potvrde, ili u slučaju izostavljanja njegovog unosa, popravljeno je dosadašnje upisivanje nultog datuma u tabele ‘studpotvrde’ i ‘trajanje_osiguranja’. U kolonu ‘STU_POSLOVNICA’ upisuje se šifra poslovnice u kojoj je unesena potvrda. Aplikacija sama radi ALTER TABLE naredbu kojom se dodaje novo polje ‘STU_POSLOVNICA’ u tabelu ‘studpotvrde’ kada se na aplikaciju prijavi kao privilegovani korisnik ‘developer’. Ovu prijavu je potrebno uraditi odmah po instaliranju nove verzije aplikacije, jer u suprotnom forma ‘Potvrde’ neće raditi.

Forme “Promet žiro računa” i “Import RAS datoteka” sortiraju izvode, odnosno datoteke po datumu izvoda/datoteka.

Forma za obradu RAS izvoda je malo izmijenjena da bi se prilagodila i manjoj rezoluciji monitora (1024 x 768).

Forma ‘Pregled liječnika’. Umjesto filtriranja po organizacionoj jedinici, napravljeno je filtriranje po aktivnim/neaktivnim liječnicima
Omogućana je prijava članova obitelji koji su stranci (na 8 mjestu JMBG-a imaju broj 0 ), a čiji je JMBG neispravan po modulu 11 . I dalje datumski dio JMBG-a članova obitelji koji su stranci mora biti ispravan.

Na kartonu osiguranih lica na tab-u sva osiguranja , dodana je šifra organizacione jedinice osiguranog lica.
Obrada RAS izvoda je urađena tako da je ‘detail’ tablica sortirana po grešci: Neispravno/crveno, popravljeno/plavo, ispravno/zeleno (modul: DMFinansije>QueryPTip) i raširena je preko cjelog ekrana da bi se vidjelo što više stavki

Prije instaliranja verzije 1.7.0 neophodno je potrebno instalirati slijedeća ažuriranja:

ALTER TABLE DEVELOPER.CLANOVI_PRIVREMENI MODIFY CONSTRAINT CLA_PK DISABLE;

 DROP INDEX  CLA_PK;

 ALTER TABLE DEVELOPER.CLANOVI_PRIVREMENI ADD (ROWID_trajanja  VARCHAR2(250));

U ovoj verziji omogućena je ponovna prijava člana porodice na isto osiguranje, na kojem je nekada prije bio prijavljen i odjavljen.

Isto tako, omogućena je promjena datuma kraja osiguranja nosiocu osiguranja (izborom opcije PROMJENA) pod uslovom da je nosioc prethodno imao unesen  kraj osiguranja. Ako nosioc nije imao kraj osiguranja, kraj se kao i do sada može unijeti opcijom ODJAVA.

Urađena je izmjena boja text box-ova i grid-ova na svim formama gdje se isti nisu vidjeli na MS Windows 10 operativnim sistemima. Naime, Windows 10 OS nemaju opciju izbora Windows Clasic Teme u Start>Settings>Personalization>Themes opcijama, tako da je izbor bilo koje teme na velikom broju formi imao, za HCFIS aplikaciju, takav efekat da su pojedine tabele i tekst box-ovi bili crne boje .

Na ličnom kartonu je urađen novi prikaz starosne dobi osiguranog lica, radi lakšeg utvrđivanja potrebe donošenja potvrda o školovanju.

Na svim kartonima osiguranih lica (domaća i ino) omogućen je unos kontakt podataka osiguranih lica: mjesto, pošt. broj, ulica, telefon i e-mail adresa.

Na kartonu osiguranog lica, na kartici ‘Ortopedska pomagala’omogućena je kratica za otvaranje prozora za dodavanje nove potvrde/saglasnosti za prijavljeno osigurano lice (znak + u desnom uglu kartice).

-Na kartonu obveznika, na kartici ‘Podaci o obvezniku’ omogućeno je ažuriranje broja/brojeva telefona obveznika.

-Ekran za unos novčanih pomoći je promijenjen u dijelu unosa članka po kojem je odobrena novčana pomoć (Meni: financijske evidencije>Novčane pomoći). ,a koji je sada combo box koji vrijednosti uzima iz prethodno unesenih pomoći sa funkcijom distinct (atribut2):

select distinct atribut2 from opstepotvrde where VRSTEPOT_POTV_ID in (‘NA’,’NB’,’NC’).

Ako treba unijeti dodatne članke-akta po kojima se odobravaju novčane pomoći, iste se unose sa: (crvenom bojom su napisana promijenjiva polja u izrazu koje treba mijenjati za svaki novi slog koji se unosi)

insert into opstepotvrde(OPP_POTBROJ,OPP_KOMITENT,OPP_IZDAVDATUM,VRSTEPOT_POTV_ID, OPP_STATUS,SYSDATUM,ATRIBUT2) values (‘A’,’neki JMBG’,to_date(‘01.01.2000′),’NA’,’1′,sysdate,’Brojčlanka koji nema još u tabeli’);

– Ekran ‘Pregled odobrenja za novčane pomoći’ je promijenjen tako da je dodato dugme za pretraživanje čija je uloga da pretraživanje po podacima unešenim u filer počne tak nakon klika na dugme (za razliku od prethodnog načina pretraživanja kod kojeg se radila akcija on-change prilikom unosa znaka u filteru za pretraživanje). Ovim se ubrzalo pretraživanje, koje je bilo nezadovoljavajuće sporo.

Omogućen je unos  potvrda i nosiocima zdravstvenog osiguranja na kartonu osiguranih lica (npr. potvrda o trajnom invaliditetu).

Prethodno su se mogle unositi samo potvrde o školovanju za članove.

VAŽNA NAPOMENA: Aplikacija kod unosa potvrda evidentira datum kraja osiguranja (koji je jednak krajnjem datumu do kojega važi potvrda) samo za ona osigurana lica koja u prijavama imaju izabranu opciju da osigurano lice mora donositi potvrde. Dakle, kada se steknu uslovi da osigurano lice (npr. učenik) treba početi donositi školske potvrde da bi imao zdravstveno osiguranje, operater mora otići u promjenu njegovog osiguranja i odabrati opciju (check box) da lice treba donositi potvrde. Time će se ta potreba donošenja potvrde uvijek ispisivati i na kartonu osiguranog lica , te će se takvom osiguranom licu, sa  unosom potvrde upisivati i kraj osiguranja koji će biti jednak datumu do kada važi potvrda o školovanju.

Ispravljena su 2 bug-a koja su postojala od početka rada aplikacije. Kod unosa stavki bolovanja (doznaka) i kod unosa refundacija bolovanja dešavalo se da ponekad unosi nisu bili zapamćeni u bazi podataka. U ovoj verziji oba bug-a su ispravljena.

  • Forma za unos doznaka za bolovanje proširena je poljem datuma zaprimanja doznake.

Datum zaprimanja se unosi u   rezervno polje Atribut1 tabele.

Za korištenje aplikacije obavezno je potrebno uraditi promjenu tipa tog polja:

                alter table bolovanja_stavke modify atribut1 date;

  •  Na ekran Potvrda/Saglasnosti za liječenje, u produžetku imena i prezimena liječnika koji je uputio pacijenta,

dodata su dva EditBox-a koji prikazuju ustanovu i odjel kojem pripada izabrani liječnik.

U tu svrhu napravljen je novi izvještaj/izvješće:

             8_Pregled izdanih odobrenja_za_lijecenje, koje se smešta u folder:  Evidentirane potvrde

  •  Na ekran stavki faktura za liječenje van kantona/županije pored liječnika koji je liječio pacijenta u ustanovi

izvan kantona, dodato je polje za unos odjela te ustanove a koje nije vezano na liječnika.

Podatak se unosi u polje atribut2 tabele uputnice. Napravljen je novi izvještaj/izvješće:

22-Lijecenja-van-kantona-po-ustanovama slanja(i odjeljenjima)  ,  folder: Finansijski pregledi

Forma izdatih saglasnosti za liječenja i nabavku pomagla (Odobrenja) je prepravljena da bi se otklonile greške u radu sa TAB i Enter tasterima.

Ispravljen je nedostatak da se prilikom unosa Odobrenja za nabavku ortopedskog pomagala nije pojavljivala informacija o grešci da nije unešeno ortopedsko pomagalo tj njegova šifra.

Urađena je nova funkcionalnost “Novčane pomoći’ . Da bi se koristila ugrađena funkcionalnost potrebno je proširiti šifarnik Vrsta potvrda sa 3 šifre:

NA – Novčana pomoć za liječenje

NB – Novčana pomoć za lijekove

NC – Novčana pomoć za ortopedsko pomagalo

 

Isto tako potrebno je kreirati novi objekat u bazi podataka :

DROP TABLE DEVELOPER.NOVCANEPOMOCI CASCADE CONSTRAINTS;

 

CREATE TABLE DEVELOPER.NOVCANEPOMOCI

(

OPSTEPOTVRDE_OPP_POTBROJ VARCHAR2(20) NOT NULL,

DATUM DATE NOT NULL,

IZNOS VARCHAR2(20) NOT NULL,

NAPOMENA VARCHAR2(50),

KORISNIK VARCHAR2(30),

ATRIBUT1 VARCHAR2(30),

ATRIBUT2 VARCHAR2(30)

)

TABLESPACE USERS

PCTUSED 40

PCTFREE 10

INITRANS 1

MAXTRANS 255

STORAGE (

INITIAL 128K

NEXT 128K

MINEXTENTS 1

MAXEXTENTS 4096

PCTINCREASE 0

FREELISTS 1

FREELIST GROUPS 1

BUFFER_POOL DEFAULT

)

LOGGING

NOCACHE

NOPARALLEL;

DROP PUBLIC SYNONYM NOVCANEPOMOCI;

CREATE PUBLIC SYNONYM NOVCANEPOMOCI FOR DEVELOPER.NOVCANEPOMOCI;

ALTER TABLE DEVELOPER.NOVCANEPOMOCI ADD (

FOREIGN KEY (OPSTEPOTVRDE_OPP_POTBROJ)

REFERENCES DEVELOPER.OPSTEPOTVRDE (OPP_POTBROJ)

ON DELETE CASCADE);

GRANT ALTER, DELETE, INDEX, INSERT, REFERENCES, SELECT, UPDATE ON DEVELOPER.NOVCANEPOMOCI TO ADMIN;

GRANT DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE ON DEVELOPER.NOVCANEPOMOCI TO BAZNIREG_OPSTI;

Na ekranu šifarnika zdravstvenih usluga omogućen je unos i računanje sa decimalnim brojevima bodova

Radi bržeg rada, kod ‘Pregleda izdatih odobrenja’ omogućeno je pretraživanje na klik po unesenom JMBG-u (kao i kod ‘Pregleda bolovanja’) , a ostavljena je mogućnost pregleda po svim kategorijama na dosadašnji način.

Ekrani koji daju preglede uplata doprinosa (karton osiguranika i karton obveznika) su napravljeni tako da standardne uplate doprinosa imaju zelenu boju , a korekcije uplata doprinosa (negativni iznosi) imaju crvenu boju radi bolje uočljivosti prilikom ovjere

Na ekranu za ažuriranje liječnika dodata mogućnost odabira: 4-Vanjski_suradnik i 5-Farmaceut

Šifra ortopedskih pomagala proširena na 6 mjesta.

Prije aplikacije instalirati slijedeće upite:

alter table ortpomagala modify pom_id number(6);
alter table potvrde modify ORTPOMAGALA_POM_ID number(6);

a) Omogućena izmjena organizacione jedinice za sve kategorije ino-osiguranih lica na ekranima:

– kartona osig. lica

– promjena osiguranja

b)  Djelomično urađen obrazac BH/HR 12 za štampu paušalnog potraživanja

a) Popravljen bug nekontrolisane izmjene datuma kraja osiguranja koja se dešavala kod članova koji su nekad bili porodica X kod bilo koje akcije izmjene nad osiguranjem gdje su prije bili porodica X a ako sada imaju osim toga završenoga i novo osiguranje kod drugog obveznika kao porodica Y.
Zbog bug-a aplikacija je radila promjenu datuma kraja osiguranja na prethodnim osiguranjima kad su bili članovi porodice X(tako što je u kraj osiguranja unošen sistemski datum).
Bug je popravljen na:
-običnim domaćim osiguranim licima ,
-licima sa bolesničkim listom
-ino-osiguranim licima koji imaju boravište u Federaciji BiH
-članovima obitelji čiji su nosioci osiguranja zaposleni u inozemstvu

b) Popravljen je nedostatak koji se ogledao u tom da je prilikom akcije PROMJENA na ekranu Prijave osiguranih lica  bilo moguće unijeti i odjavu nosioca unosom datuma kraja osiguranja kod nosioca.  Kako je to bila samo promjena kod nosioca članovi obitelji se nisu automatski ažurirali sa tim datumom, tako da su osjali neodjavljeni ako operater nije uradio unos datuma kraja osiguranja i članovima obitelji.
Greška ostajanja članova u osiguranju uz istovremnu odjavu nosioca je onemogućena zabranom unosa datuma kraja osiguranja nosioca u slučaju akcije : Promjena.
Odjava nosioca (i članova ) je moguća kao i do sada akcijom ODJAVA na ekranu za Prijave, a odjava samo članova akcijom PROMJENA. Ova mogućnost greške je onemogućena na isti način kod unosa slijedećih vrsta osiguranja:
-obična domaća osigurana lica
-lica sa bolesničkim listom
-ino-osigurana lica sa boravištem u Federaciji BiH
-članovima obitelji čiji su nosioci osiguranja zaposleni u inozemstvu

Omogućeno je da se obiteljski liječnik dodaje i za ostale kategorije domicilnih osiguranika: ino osiguranike i članove obitelji zaposlenih u ino,  tj. na kartonima tih kategorija osiguranih lica.

U ovoj verziji osiguranom licu se može dodati izabrani obiteljski liječnik, te uraditi promjena i odjava izbora obiteljskog liječnika i u slučaju da osigurano lice nema trenutno aktivnu prijavu na zdravstveno osiguranje.

Na kartonu osiguranih lica, na karticama uplata iz ‘Jedinstvenog sistema registracije i kontrole naplate doprinosa’ je dodata nova kolona iznosa uplate za zdravstveno osiguranje osiguranika na teret obveznika (4% od bruto plaće).

Ekran za pretraživanje MIP uplata je popravljen jer je u neki tekst-boxovi za filtriranje MIP-ova bili ograničeni na unos nedovoljnog broja karaktera.

Kod izmjene ili brisanja ID osiguranika ili liječnika taj podatak se mijenja ili briše u tablici obiteljske medicine.

Otklonjene su manje greške na formi za prikaz unešenih MIP obrazaca, kao i dodata mogućnost kopranja podataka iz tablice.

Aplikacija je proširena sa kartonom za ažuriranje izbora obiteljskog liječnika (lični karton osiguranog lica), te ekranom za pregled unešenih podataka  MIP1023 i specif 1022 iz jedinstvenog sistema registracije (Meni aplikacije za finasijske podatke).

Urađeno je zaokruživanje na 5 pfeninga konačnog iznosa recepta koji plaća zavod.

Omogućen je unos lijekova koji imaju dopunsku šifru sa znakovima koji nisu numerički

Omogućena je promjena organizacione jedinice korisnika(operatera) prilikom unosa/ažuriranja operatera.

Isto tako onemogućena je promjena ID-a obveznika u tablici “Opšte potvrde” prilikom promjene ID-a obveznika (uvrdeno na prijedlog Livna radi gubljenja podataka o markicama)

U ovoj verziji je poništena promjena skraćenog naziva obveznika  prilikom promjene osiguranja osiguranika na ekranu za rad sa prijavama/promjenama/odjavama osiguranika.

Razlog je taj što se bilo kojom izmjenom na osiguranju, mjenjao orginalni tekst skraćenog naziva obveznika dobijen od PU, što je za rezulat imalo nezgrapne nazive firmi u izvještajima koji umjesto naziva obveznika (koji je previše dug) koriste skraćeni naziv obveznika.

1.  U verziji 1.3.3. aplikacije popravljen je dio koji se odnosi na to da su obrisane potvrde za izdata pomagala koje dobiju status =0  i dalje bile vidljive na kartonu osiguranika.

2. Omogućena je promjena organizacione jedinice osiguranih lica na 2 mjesta:

– Na kartonu osiguranika i člana porodice , čime se mijenja podatak  o organizacionoj jedinici osiguranog  lica u tabeli ‘osiguranici’. Podatak za nosioca i člana mijenja se posebno na kartonu jednoog , odnosno drugog lica neovisno.

– Na prijavi osiguranika putem promjene , čime se mijenja org. jedinica izabrane prijave i za nosioca i za člana porodice u tablici ‘trajanje_osiguranja’. Podatak i za nosioca i za člana mijenja se zajedno promjenom organizacione jedinice nosioca.

U verziji od 30.01.2012. godine prepravljen je dio aplikacije koji se odnosi na registracije lica sa bolesničkim listom.

Osim toga, u ovoj verziji su , u odnosu na prethodnu verziju od 09.07.2010. godine, ugrađene i dodatne funkcionalnosti koje se tiču Jedinstvenog sistema registracije (evidencija uplata doprinosa po osiguranicima , LIB broj…..)

 

Verzija  HCFIS aplikacije od  09.07.2010 

(Verzija 1.3.2) od 09.07.2010

Kod unosa legitimacija je prilikom unosa i ažuriranja legitimacije onemogućen novi klik na unos ili ažuriranje legitimacije (dugme za ‘Unos’ nove legitimacije i dugme za ‘Edit’ postojeće legitimacije su sklonjena sa ekrana, a ostala su dugmad za ‘Poništi’ i ‘Prihvati’) zbog greške koja se javljala ukoliko se u toku unosa i izmjene legitimacije ponovo klikne na dugme unos ili edit i koja je blokirala dalji normalan rad.

 

(Verzija 1.3.1) od 08.04.2010

Kod potvrda je dodata osobina da se prilikom izbora vrste potvrde: AE,AF,AG, AH, AI (ako se iste dodaju u šifarnik vrsta odobrenja), može odabrati zdravstvena ustanova uza koju potvrda (odobrenje) važi.

 

( Verzija je 1.3.0)

1. Kada se kao poseban operater promjeni JMBG osiguranog lica, aplikacija do sada nije ažurirala tu promjenu u tabelama:

a. Legitimacije i

b. Opšte potvrde  (važno za one koji na tom mjestu vode godišnje markice)

Sada se ta promjena ažurira u obje tabele bez obzira da li novi JMBG postoji ili ne u bazi.

 

2. Unešeno je sortiranje ras fajlova prema datumu fajla

Svi šifarnici ‘HCFIS’ informacionog sistema u exportovanom obliku nalaze se u fajlu SIFRARNICI (445 Kb  od 12_06_2017 ) koji se može download-ovati. Šifarnici se mogu dekompresovati WIN RAR arhiverom, a sadržaj svakog šifarnika se može pregledati importom fajla (pomoću Export-Import aplikacije) u privremene tabele.

Nakon početne instalacije aplikativnog softvera (za nove instalacije i za one koji nisu napravili sva ova ažuriranja do sada), potrebna ažuriranja nalaze se u arhivskom fajlu :  Ažuriranje baze nakon početne instalacije AZURIRANJA-UPGRADE RAR arhiva (244Kb ,ažurno sa 11.mj. 2018. godine)

Rješenje nekih problema u radu sa aplikacijama i/ili nakon istalacije aplikacija i baze  na novi server nalaze se u arhiviranom fajlu RJEŠENJA RAZLIČITIH PROBLEMA (RAR arhiva, ažurno sa 11. mj. 2018. godine)