Informacija o nabavci lijekova iz grupe tuberkulostatika

14 нов 2019 Актуелност

Trenutno nema deficitarnosti u snabdjevanju tuberkulostaticima nadležnih zdravstvenih ustanova sukladno Odluci o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH  koju je donijela Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva.

Zavod u skladu sa propisima može samo nabavljati lijekove sa Liste lijekova koji se finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti u oblicima i jačinama kako je definirano Odlukom o Listi lijekova i nabavku vrši isključivo kroz provođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Zavod zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ima zaključene ugovore na osnovu kojih vrši kontinuiranu nabavku slijedećih tuberkulostatika:

1. Rifampicin/isoniazid/pirazinamid/etambutol tbl 150+75+400+275mg

2. Rifampicin/isoniazid/etambutol tbl 150+75+275mg

3. Rifampicin/isoniazid tbl 150+75mg

4. Streptomicin amp 1mg

5. Isoniazid tbl 100mg

6. Isoniazid tbl 300mg

7. Pirazinamid tbl 400mg

8. Etambutol tbl 400mg

U otvorenom postupku javne nabavke Zavodu je za monokomponentne tuberkulostatike isoniazid od 100mg i 300mg dostavljena je ponuda za jačinu od 50mg i za pirazinamid tbl 400mg dostavljena je ponuda za jačinu od 500mg.

Obzirom na nedostupnost lijekova iz grupe tuberkulostatika na tržištu, Federalno ministarstvo zdravstva dalo je suglasnost na korištenje gore navedenih jačina lijekova iz grupe tuberkulostatika odnosno data je suglasnost da se vrši isporuka isoniazid tbl u jačini od 50mg i pirazinamida u jačini od 500mg.

Federalno ministarstvo zdravstva je 05.06.2018. godine uputilo akt kojim se žurno traži postupanje Kantonalnih ministarstva zdravstva i nadležnih organa kantona na finansiranju i nabavci tuberkulostaika sa Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja i Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se trebaju finansirati sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i obezbijediti u svim zdravstvenim ustanovama

Zaključno, neophodno je da u skladu sa Listom lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja i Listom lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se trebaju finansirati sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, obezbijede svi lijekovi, pa tako i tuberkulostatici.

Претрага

+
WordPress Image Lightbox Plugin