Informacija o refundaciji lijekova – imunosupresiva

30 lis 2019 Aktualnost, Novosti
U cilju omogućavanja korištenja lijekova koji se koriste nakon transplantacije organa u imunosupresivnoj terapiji, po preporuci nadležnog liječnika specijaliste s radnim iskustvom, što podrazumjeva i mogućnost da se pacijent zadrži na imunosupresivnoj terapiji koja je već propisana, odnosno da se ne uvodi zamjenska terapija, Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 29.10.2019. godine, donijelo je Odluku o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na refundaciju troškova nabavke lijekova imunosupresiva navedenih u Odluci o listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Odlukom su precizirani  kriteriji i način ostvarivanja prava na refundaciju troškova nabavke lijekova imunosupresiva  koji se nalaze u Odluci o listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH”, broj: 47/19). U skladu sa pomenutom Odlukom transplatirani pacijenti, kao visoko rizična grupa pacijenata,  koji koriste lijekove imunosupresive, po preporuci nadležnog liječnika specijaliste s radnim iskustvom, u cilju da se pacijent zadrži na imunosupresivnoj terapiji koja je već propisana, te da se ne vrši zamjenska terapija, a sve saglasno Stručno medicinskom uputstvu Federalnog ministarstva zdravstva i u cilju zaštite pacijenata od neželjenih posljedica – odbacivanja organa, mogu nabaviti iz vlastitih sredstava lijek/imunosupresiv koji već koriste.

 

Troškovi nabavke lijekova imunosupresiva koje su transplatirani pacijenti nabavili iz svojih sredstava, refundiraće se, ako ih u određenom vremenskom periodu kad su bili neophodni radi nastavka terapije, nije bilo na raspolaganju pacijentu. U slučaju nabavke lijeka iz vlastitih sredstava potrebno je da transplatirani pacijent, uz „Zahtjev za refundaciju troškova nabavke lijekova iz Odluke o listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH“ prilože dokumentaciju predviđenu Odlukom o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na refundaciju troškova nabavke lijekova  navedenih u  Odlukci o listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine broj:02/I-01-1-1054-1/14 od 11.04.2014.godine, izuzev dokumenta „Potvrde o stanju snabdjevenosti lijekova u kliničkoj/bolničkoj apoteci u periodu provođenja trapije“.

 

Ova odluka o refundaciji će se primjenjivati do donošenja propisa koji će omogućiti nabavku lijeka/imunosupresiva čijom će se primjenom osigurati zadržavanje transplatiranih pacijenata na već propisanoj imunosupresivnoj terapiji.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin