DVADESETA OBLJETNICA FONDA SOLIDARNOSTI

Temeljem Zakona o zdravstvenom osiguranju, Vlada FBIH je u svibnju 1998. godine utemeljila Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacija Bosne i Hercegovine, sa svrhom obavljanja poslova i ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja su od interesa za sve županije u FBiH, kao i provođenje prava temeljem konvencija , drugih međunarodnih sporazuma i ugovora, te obavljanja poslova obveznog zdravstvenog osiguranja.

Istim Zakonom, 01.07.2002. godine utemeljen je Fond solidarnost Federacije Bosne i Hercegovine, s ciljem ostvarivanja jednakih uvjeta za provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja u svim županijama, za provođenje prioritetnih zdravstvenih programa od interesa za FBiH, kao i za pružanje prioritetnih, najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specifičnih djelatnosti , za što se sredstva osiguravaju kod Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje.

Utemeljenja Fonda solidarnosti od velikog je interesa svim osiguranim osobama u FBiH, jer je sredstvima Fonda solidarnosti osigurano liječenje najtežih oboljenja za sve osiguranike bez obzira iz koje su županije, pod istim uvjetima ne ovisno o financijskoj moći županijskih zavoda.

Sredstva Federalnog fonda solidarnosti osiguravaju se dijelom iz doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, a dijelom iz proračuna FBIH putem transfera resornog ministarstva.

Iz sredstava Fonda solidarnosti financiraju se usluge i lijekovi temeljem Liste zdravstvenih usluga koje se financiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti i Liste lijekova fonda solidarnosti koje donosi Vlada Federacije BiH.

U proteklih dvadeset godina Zavod je ostvario sredstva u iznosu od 2,5 mlrd. KM, od čega su 78% sredstva po osnovu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, te 17% sredstva iz proračuna FBiH i 5% sredstava iz drugih izvora. Od ukupno ostvarenih sredstava utrošeno je 43% za zdravstvene usluge, 41 % za lijekove, 10% za potrošni medicinski materijal i 6% za liječenje u inozemstvu.

Lijekove iz sredstava Fonda solidarnosti dobilo je skoro 215 tisuća pacijenata. Preko 40 tisuća pacijenata korisnici su potrošnog medicinskog materijala ( hemodijaliza, trakice za šećer ), od osnutka Fonda.
U dvadeset godina postojanja, iz sredstava fonda solidarnosti financiran je veliki broj složenih operativnih zahvata iz oblasti kardiokirurgije, neurokirurgije, ortopedije, transplantacije organa, usluga radioterapije u tretmanu malignih oboljenja, te mnoge druge usluge i lijekovi odobreni Listama lijekova i usluga financiranih iz fonda solidarnosti. Financirano je skoro 94 tisuće medicinskih usluga iz područja invazivne i interventne kardiologije i najsloženijih operativnih zahvata iz oblasti kardiokirurgije.

Uz navedeno financiranje lijekova i usluga u Bosni i Hercegovini, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH ima zaključene ugovore i sporazume brojnim inozemnim klinikama, i redovito kad je to potreba upućuje pacijente na liječenje u inozemstvo što se također financira iz sredstava fonda solidarnosti.

Do sad je na liječenje u inozemstvu upućeno 3360 pacijenata, a za troškove njihovog liječenja izdvojeno je skoro 138 milijuna konvertibilnih maraka iz sredstava Fonda solidarnosti.

Navedene brojke kroz protekli dvadeset godina, argumentiraju važnost postojanja i potrebe Fonda solidarnosti, koji danas obilježava dvadesetu obljetnicu postojanja.

Svjedoci smo svakodnevnog porasta broja oboljelih , te sve veće potrebe za lijekovima i medicinskim uslugama, kako uopće tako i za lijekovima i uslugama koje se financiraju iz Fonda solidarnosti , složni smo u činjenici da je za Fond solidarnosti potrebno izdvajati što je moguće više sredstava, kako bi u budućnosti mogli financirati lijekove i usluge iz nadležnosti za kojima je, kako smo naveli sve veća potreba. Iznos koji sredstava koji se izdvaja za fond solidarnosti nije ni blizu dovoljan u odnosu na potrebe, te se zbog toga stvaraju liste čekanja što je veliki problem Zavoda.
Kako bi se ovi problemi nadišli i smanjile liste čekanja potrebno je povećati iznos sredstava iz proračuna FBiH koji se izdvaja za Fond solidarnosti, što je u interesu svih pacijenata.

Uz kontinuirana zalaganja za povećanjem sredstava Fondu solidarnosti ,Zavod poduzima i druge aktivnosti u interesu pacijenata, te tako danas uz dvadesetu obljetnicu Fonda pušta u rad redizajniranu web stranicu, koja je kreirana prema potrebama korisnika ,odnosno prilagođena pacijentima.

Pretraga

+
WordPress Image Lightbox Plugin