Vaša pitanja, naši odgovori

Odgovor na pitanje vezano za Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom

Poštovani, Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH dostavili ste upit o obavezama u finasijskom i tehničkom smislu koje ima Zavod kada je u pitanju Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, koji je usvojen u oba doma federalnog parlamenta. Ovim putem Vas informiramo da u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije BiH u Program zdravstvene zaštite koji se finansira sredstvima Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine uvrštena je i usluga humane reprodukcije osoba sa invaliditetom. To znači da se iz sredstava fonda solidarnosti finasiraju troškovi iz Programa humane reprodukcije licima sa invaliditetom i to dijagnostičke i labaortorijske pretrage, kao i liječenje steriliteta. Pružanje zdravstvenih usluga finansira se po jediničnim cijenama, a najviše do iznosa ukupnih troškova utvrđenih po jednom slučaju utvrđenih Cjenovnikom zdravstvenih usluga koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti. Dijagnostičke i laboratorijske pretrage koje prethode zdravstvenim uslugama iz programa humane reprodukcije finansiraju se na teret sredstava kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Iz navedenog proizilazi da ovaj Zavod po osnovu pomenutog Zakona neće imati novih finasijskih i tehničkih obaveza.

Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja