Vaša pitanja, naši odgovori

Poštovani, U vezi Vašeg upita dostavljenog putem e-maila dana 25.02.2019.godine,a koji se odnosi na nabavke citostatika putem javnih nabavki koje provodi Zavod zdravstvenog osiguranja i reosguranja Federacije BiH , dajemo slijedeći odgovor, po pitanjima, kako slijedi. 1. Kojih lijekova, odnosno citostatika, trenutno u Federaciji nedostaje? 2. Kada će isti biti nabavljeni? Koliko ti lijekovi koštaju ukoliko ih pacijenti sami nabavljaju? Koliko pacijenata je obuhvaćeno tim tretmanom liječenja? 3. Inače, dešava se zadnjih godina da u ovo vrijeme najteži bolesnici moraju čekati terapije, jer tenderi padaju? Koji su razlozi da isti budu oboreni? 4. Koje farmaceutske firme to rade? 5. Je li se ikada desilo da su Vas pacijenti tužili zbog „prekida terapije“ usljed nedostatka citostatika? Je li .... Zavod isplatio odštetu? 6. Koliko lotova i kad ćete raspisati za nabavku citostatika? Koliko njih i koja je vrijednosti istih? 7. Koliko je inače onkoloških pacijenata u FBiH koji se liječe preko Zavoda? 8. Koji je broj bio prije pet godina, koliko je za sada njihovo povećanje ili smanjenje? Mislim na pacijente

1. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH u skladu sa prioritenim vertiklanim programom zdravstvene zaštite finansira najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti. Također, u skladu sa navedenim programom i Odlukom o listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:3/18) vrši finansiranje lijekova sa Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti federacije BiH. Na Listi se nalaze i lijekovi za liječenje malignih neoplazmi i lijekovi za liječenje malignih neoplazmi sa posebnim režimom propisivanja (citostatici). Činjenica je da povremeno dolazi do deficitarnosti pojedinih lijekova iz grupe citostatika, ali generalno deficitarnost lijekova nije specifična samo za citostatike koji se koriste na teret sredstava fonda solidarnosti, nego je ona prisutna na svim nivoima nabavke lijekova primarni (esencijalna lista), sekundarni i tercijarni. Želimo ukazati da su povremeno deficitarni i lijekovi sa esencijalne liste, zatim lijekovi u Općim, Kantonalnim bolnicama i Kliničkim centrima koji se finansiraju sredstvima kantonalnih Zavoda zdravstvenog osiguranja, a po osnovu Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Snabdijevanje zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH lijekovima sa Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije BiH, a što je u nadležnosti Zavoda predstavlja izuzetno složen i dinamičan proces, jer se svakodnevno vrši nabavka pored ostalih lijekova sa Liste i 58 lijekova iz grupe citostatika i 11 lijekova sa posebnim režimom propisivanja, u 157 različitih oblika i jačina samo za citostatike. Samim tim broj i struktura deficitarnih lijekova se svakodnevno mijenja i u posljednjih nekoliko mjeseci taj broj se kreće između 5-6 dificitarnih lijekova iz grupe citostatika u odnosu na ukupan broj citostatika koji se naručuju.Trenutno je deficitarno 15 lijekova iz grupe citostatika od kojih je 10 lijekova deficitarno zbog nemogućnosti Zavoda da vodi aktivnosti na realizaciji postojećih ugovora o nabavci i isporuci sa ugovornim dobavljačima i vođenju novih postupaka javnih nabavki, a zbog kašnjenja u usvajanja Budžeta Federacije i Finansijskog plana Zavoda, zbog čega je Zavod bio u potpunoj blokadi o čemu su informisani nadležni organi. 5 lijekova je deficitarno zbog nemogućnosti isporuke od strane ugovornih dobavljača. <br /> 2. Prije svega treba napomenuti da je dužina vođenja postupka javne nabavke do zaključenja novog ugovora određena odredbama Zakona o javnim nabavkama odnosno vrstom vođenja postupka javne nabavke te ista zavisi i od vrijednosti nabavke,propisanih rokova za prijem zahtjeva za učešće i ponuda koji ne mogu biti kraći od onih propisanim Zakonom o javnim nabavkama odnosno moraju biti definisani, za neke vrste postupaka, od strane ugovornog organa na način da ponuđači/kandidati na koje se ti rokovi odnose imaju dovoljno vremena za poduzimanje odgovarajućih radnji i pripremu ponuda , u zavisnosti od složenosti predmeta nabavke. Naravno trajanje javnih nabavki odnosno donošenje odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka i zaključivanje ugovora ,pored gore navedenog zavisi i od toga da li je, saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama, dolazilo i do eventualno izjavljenih žalbi koji ove procedure mogu dodatno produžiti. Trenutno senabavka vrši po važećim ugovorima do okončanja postupaka javnih nabavki koji se trbaju voditi u narednom periodu. Troškovi nabavke lijekova koji se nalaze u Odluci o listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koje je osigurano lice nabavilo iz svojih sredstava, pa i citostatika refundiraju se, na propisani način i pod propisanim uslovima, ako ih u određenom vremenskom periodu kad su bili neophodni radi započinjanja ili u toku terapije, nije bilo na raspolaganju u zdravstvenoj ustanovi odnosno kliničkoj/bolničkoj apoteci, zbog zastoja u isporuci iz objektivnih razloga ili nestašice lijekova odnosno poremećaja na tržištu. Troškovi nabavke lijeka zavise od vrste lijeka , količine lijeka i sl. i u odnosu na navedeno specifični su od slučaja do slučaja . 3. Na okončanje postupka javnih nabavki utiču i razlozi na koje ovaj Zavod, objektivno, nema uticaja (što nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku, nije dostavljen, nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku , identične najniže cijene u slučaju kriterija ,,najniža cijena’’ i sl.). Pored toga kada ovaj Zavod blagovremeno provede postupke javnih nabavki lijekova i medicinskih sredstava i temeljem toga na vrijeme zaključi ugovor/e u toku izvršenja istih dešavaju se određeni problemi u isporuci prema traženim uslovima ugovora (prestanak proizvodnje lijeka/medicinskog sredstva, nezainteresiranost dobavljača i proizvođača zbog malih količina - malo tržište, zastoji u isporuci, nemogućnost pribavljanja potrebnih dozvola za uvoz, neblagovremene aktivnosti ugovornih veledrogrija/dobavljača na procedurama uvoza lijekova i medicinskih sredstava i dr.). U 2018.godini lijekovima za liječenje malignih oboljenja ukupno je liječeno 11682 pacijenata . 4. Kod provođenja javnih nabavki, u nekim slučajevima, može doći do prolongiranja planiranih rokova, iz razloga što zakonsko pravo zainteresiranih dobavljača/ponudilaca na isticanje žalbi u postupcima javnih nabavki, Ugovorni organ ne može osporavati, te je otežano planirati javnu nabavku u odnosu na broj, vrstu pa i razloge isticanja žalbi. Inače ponudioci su firme koje su saglasno pozitivnim propisima registrovane za promet lijekova u BiH. Proizvođači su firme iz Registra proizvođača Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. 5. Iz dostupnih podataka ,nije poznato da postoje tužbe zbog „prekida terapije“ usljed nedostatka citostatika, uz napomenu da je već ranije navedeno da se troškovi nabavke lijekova pa i citostatika refundiraju, na propisani način. 6. Trenutno se vode aktivnosti za javnu nabavku 41. citostatika, a svi podaci o postupcima koji trebaju biti vođeni i koji se vode nalaze se na portalu javnih nabavki i na web stranici ovog Zavoda. 7. Odgovor je dat u okviru prethodnih pitanja. 8. Za 2018. godinu je dat podatak , a za prethodne godine kako slijedi. U 2017. godini citostaticima je liječeno 10.934 pacijenta, što je za oko 5% više nego u 2016. godini. Broj liječenih pacijenata citostaticima bilježi konstantni rast. Broj liječenih pacijenata za proteklih deset godina se povećao za 77,9%.

Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja